Wspólne posiedzenie Zespołu ds. prawa pracy i Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego.

W dniu 19 kwietnia 2016r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy oraz Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego.

Porządek obrad obejmował:

  1. Dyskusję nad projektem ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.
  2. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy.
  3. Sprawy różne.      

W pierwszej części posiedzenia omówiono projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 22 marca 2016 r.). Celem projektowanej regulacji będzie m.in. wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015r., sygn. akt K 1/13 oraz wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2008 r., sygn.. akt P 50/07.

W projekcie zaproponowano oprócz rozszerzenia prawa koalicji związkowej również zmianę przepisów dotyczących reprezentatywności organizacji związkowych oraz szczególnej ochrony działaczy związkowych. Dodatkowo przewidziano mechanizm weryfikacji liczebności członków związku zawodowego.

W drugiej części posiedzenia dyskutowano na temat projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy.

Komisja miałaby działać przy pomocy Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy Kodeks pracy i Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy- Kodeks zbiorowego prawa pracy. Komisję tworzą: przewodniczący Komisji, dwóch zastępców przewodniczącego Komisji, członkowie Komisji i dwóch sekretarzy Komisji.

Organizacje związkowe oraz organizacje pracodawców reprezentatywne w rozumieniu przepisów ustawy o RDS, wskażą po jednym kandydacie na członka Komisji. Minister właściwy do spraw pracy wskaże kandydatów na członków Komisji w liczbie równej liczbie kandydatów wskazanych przez stronę społeczną RDS.

Kadencja Komisji będzie trwała 18 miesięcy. Planowane rozpoczęcie prac to 1 września 2016 r.