Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

W dniu 12 maja 2016r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Posiedzeniu przewodniczył Henryk Nakonieczny NSZZ „Solidarność”.

Porządek obrad obejmował:

 1. Informację Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, o poziomie minimum egzystencji z 2015 r. w zestawieniu z aktualnie obowiązującymi kryteriami dochodowymi określonymi w ustawie o pomocy społecznej.
  1. metodologię badania zagrożenia ubóstwem przez Główny Urząd Statystyczny.
 2. Wstępną prognozę wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę prac nad projektem ustawy budżetowej na 2017 rok – informacja Ministra Finansów.
 3. Wypracowanie przez stronę pracowników i stronę pracodawców Rady wspólnej propozycji w sprawie wzrostu w następnym roku:
  1. wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej;
  2. minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  3. emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 4. Sprawy różne.

Zgodnie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przedkłada corocznie do dnia 15 kwietnia Radzie Dialogu Społecznego informację o wysokości minimum egzystencji ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Jeśli w danym roku kalendarzowym kwota kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej i kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, będzie równa lub niższa niż minimum egzystencji, Rada Dialogu Społecznego może wystąpić do Rady Ministrów z wnioskiem o zweryfikowanie kwot kryteriów dochodowych.

Strona rządowa przedstawiła informację o wysokości minimum egzystencji dla roku 2015 r. oraz metodologię badań zagrożenia ubóstwem przez Główny Urząd Statystyczny.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. 2015 poz. 1240) strona rządowa w terminie do dnia 10 maja przedstawia Radzie wstępną prognozę wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę prac nad projektem ustawy budżetowej na rok następny.

W dniu 26 kwietnia 2016 r. Rada Ministrów przyjęła Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016-2019 . Od 2014 r. Wieloletni Plan Finansowy Państwa jest sporządzany na podstawie art. 104 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmuje dwie części tj. program konwergencji oraz określenie celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji. Szczegółowy opis znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Strona rządowa przedstawiła założenia makroekonomiczne stanowiące podstawę prac nad projektem ustawy budżetowej na 2017r.