Posiedzenie doraźnego Zespołu ds. projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

W dniu 25 kwietnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się pierwsze posiedzenie doraźnego Zespołu ds. projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej – pod przewodnictwem Jerzego Wielgusa (NSZZ ”Solidarność”).

W spotkaniu uczestniczyli: Wiesław Jasiński, Podsekretarz Stanu, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów, członkowie doraźnego Zespołu problemowego ds. projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej oraz zaproszeni goście.

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Dyskusja nad projektem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.
  3.  Przyjęcie planu pracy i harmonogramu posiedzeń Zespołu.
  4. Sprawy różne.

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z Uchwałą 12 Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 kwietnia 2016 r. został powołany doraźny Zespół problemowy ds. projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzają ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, do zadań którego należy w szczególności:

  1. podjęcie prac nad wspólną opinią Rady Dialogu Społecznego do projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, lub wspólnej opinii strony pracowników i pracodawców Rady do wymienionych projektów ustaw;
  2. monitorowanie procesu legislacyjnego w zakresie obejmującym ww. projekt.

Wiesław Jasiński, Podsekretarz Stanu, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów powiedział, że projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej orazprojektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej na dzień dzisiejszy nie jest gotowy.

Honorata Łopianowska, Dyrektor Departamentu Reformy Administracji Skarbowej, Ministerstwo Finansów powiedziała, że założeniem do projektu ustawy jest konsolidacja trzech pionów służb (administracji podatkowej, służby celnej, urzędów kontroli skarbowej).

Podczas posiedzenia strona społeczna podkreślała, że założenia do ww. ustaw muszą być poddane konsultacjom.