Posiedzenie zespołu problemowego ds. usług publicznych

W dniu 11 maja 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu ds. usług publicznych – pod przewodnictwem Sławomira Broniarza (Ogólnopolskie  

Porozumienie Związków Zawodowych).

W spotkaniu uczestniczyli Pani Hanna Majszczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rozwoju, członkowie Zespołu problemowego ds. usług publicznych,pozostali zaproszeni goście oraz eksperci.

Tematem posiedzenia była dyskusja nad propozycją regulacji funkcjonowania aptek.

Dobrawa Biadun, Konfederacja Lewiatan odniosła się do kwestii nieprzekraczania przez podmiot 1% aptek w województwie. Powiedziała, że zgodnie z art. 99 ust. 3 ustawy Prawa farmaceutyczne nie wydaje się zezwolenia na prowadzenie apteki, jeżeli występujący o nie podmiot, grupa kapitałowa lub tzw. podmiot kontrolujący inne placówki (niezależnie od powiązań kapitałowych) prowadzi lub kontroluje na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych. Dodała, że ani Ministerstwo Zdrowia, ani Inspekcja Farmaceutyczna nie są właściwe do tego, aby sami decydowali o przedsiębiorcach prowadzących apteki. Zaznaczyła, że decyzja powinna należeć do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Prezes ZPA „PharmaNET” powiedział, że Związek Pracodawców Aptecznych wystosował propozycję zmian legislacyjnych na apel Ministerstwa Zdrowia, które poinformowało o kompleksowej reformie Prawa farmaceutycznego. Ponadto dodał, że polski rynek apteczny to 15 tys. aptek (2/3 to apteki indywidualne, 1/3 pozostaje własnością nie-farmaceutów) z czego 95% aptek jest w polskich rękach – zarówno indywidualnych aptekarzy jak i sieci aptecznych. Zaznaczył, że branża apteczna jest w rękach polskiego sektora MŚP, nie wymaga repolonizacji oraz zmian własnościowych wynikających z konieczności dekoncentracji.

Ewa Warmińska, Zastępca Dyrektora, Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w  Ministerstwie Zdrowia powiedziała że resort zdrowia dąży do takich rozwiązań, aby usatysfakcjonować pacjentów oraz zapewnić pewną równowagę w kwestii własności aptek. Następnie dodała, że Ministerstwo jest otwarte na dialog ze stroną społeczną.

Na zakończenie dyskusji Przewodniczący Zespołu zapowiedział powrót do omówionej tematyki.

Następne posiedzenie Zespołu odbędzie się w dniu 24 maja br.