Posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

W dniu 31 maja 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy pod przewodnictwem Andrzej Malinowskiego (Pracodawcy RP)

W spotkaniu uczestniczyli: Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, Filip Grzegorczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, Piotr Stomma, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Waldemar Humięcki, Prezes Agencji Nieruchomości, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, zaproszeni goście oraz eksperci.

Przyjęty porządek obrad obejmował dyskusję nadprojektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 kwietnia 2016 r. (z uwzględnieniem stanowiska WRDS województwa podkarpackiego nr 1/2016 w sprawie poparcia pisma Andrzeja Kaczmarka Przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Sandomierskiej NSZZ "Solidarność", które dotyczy "podjęcia pilnych działań dla zmiany prawa pracy w zakresie zatrudnienia obcokrajowców"), dyskusję nad wnioskiem Konfederacji Lewiatan dotycząca nieuczciwej konkurencji związanej z importem cementu spoza Unii Europejskiej, informację przedstawicieli NSZZ "Solidarność" dotyczącą ekonomicznych i socjalnych skutków nowelizacji ustawy o ANR z dnia 16 września 2011r., dyskusję nad wnioskiem BCC skierowanym przez Prezydium RDS do rozpatrzenia na zespole polityki gospodarczej i rynku pracy o powołanie doraźnego zespołu ds. polityki środowiskowej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że celem zmian ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw jest  wdrożenie dyrektywy 2014/36/UE oraz ograniczenie nadużyć obecnych przepisów dot. rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, jak również monitorowanie faktycznego zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” przedstawił informację o skutkach ekonomicznych i socjalnych nowelizacji ustawy o ANR z 16.09.2011 r. Strona społeczna uzgodniła, że zostanie przygotowane stanowisko strony pracodawców i strony związkowej w przedmiotowej sprawie.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano na temat problemów funkcjonowania polskiego przemysłu cementowego.

Na zakończenie Przewodniczący Malinowski poinformował, że kolejne posiedzenie Zespołu odbędzie się w dniu 20 czerwca 2016r. wspólne z Zespołem problemowym ds. funduszy europejskich.