Komunikat z posiedzenia Podzespołu ds. służb mundurowych

W dniu 1 czerwca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych pod przewodnictwem Mariusza Tyla (FZZ)

W spotkaniu uczestniczyli: Sebastian Chwałek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Służby Więziennej, zaproszeni goście oraz eksperci.

Głównym tematem posiedzenia była dyskusja na temat włączenia funkcjonariuszy Służby Celnej do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, a także dyskusja na temat założeń ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020 dla wszystkich służb mundurowych.

Projekt ustawy modernizacyjnej na lata 2017 - 2020 ma na celu zwiększenie sprawności, skuteczności i efektywności działania służb podległych MSWiA. Swoim zakresem obejmuje: inwestycje budowlane, wymianę sprzętu i wyposażenia formacji, wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych.

Sebastian Chwałek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreślił, że projekt ustawy modernizacyjnej na lata 2017 -2020 obejmuje wszystkie służby podległe MSWiA. Projekt ustawy po uzgodnieniach międzyresortowych zostanie przekazany do konsultacji społecznych.  Obecnie w MSWiA trwa analiza art. „15 a”, która zostanie przedstawiona członkom Podzespołu na następnym posiedzeniu.

W trakcie dyskusji przedstawiciele związków zawodowych podkreślili, że służba więzienna powinna zostać objęta systemem modernizacji, która obejmuje wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. Ponadto strona społeczna opowiedziała się jednoznacznie za włączeniem wszystkich funkcjonariuszy Służby Celnej do systemu emerytalnego służb mundurowych.

Kolejne spotkanie zaplanowano w miesiącu lipcu i dotyczyć będzie:

- analizy potrzeb zatrudnienia w związku z obecna sytuacja międzynarodową (terroryzm, wzmożona migracja, potrzeba wzmocnienia bezpieczeństwa)

- analiza bezpieczeństwa pełnienia służby przez funkcjonariuszy,

- informacji przedstawionej przez MSWiA w kwestii art. 15a Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z póżn. zm.).