Komunikat z posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego z dnia 8 czerwca 2016 r.

W dniu 8 czerwca 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Piotr Duda, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

W obradach uczestniczyli Andrzej Duda, Prezydent RP; Wiceprzewodniczący Rady Dialogu: Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Dorota Gardias, Przewodnicząca FZZ; Henryka Bochniarz Prezydent Konfederacji Lewiatan, w zastępstwie Jana Guza, Przewodniczącego  OPZZ Andrzej Radzikowski; w zastępstwie Andrzeja Malinowskiego Prezydenta Pracodawców RP Iwona Sroka, Wiceprezydent Pracodawców RP; Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego; Wojciech Warski, Przewodniczący Konwentu BCC. 

Strona rządowa była reprezentowana przez Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera, Ministra Rozwoju; Annę Zalewską, Ministra Edukacji Narodowej; Dawida Jackiewicza, Ministra Skarbu Państwa; Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii; Konstantego Radziwiłła, Ministra Zdrowia; Hannę Majszczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów; Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w MRPiPS. Oprócz statutowych członków RDS w spotkaniu wzięli udział również: Zbigniew Ryfka, Zastępca Głównego Inspektora Pracy; Maria Ochman, Przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”; Ryszard Kokoszczyński Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego; Agnieszka Lenartowicz-Łysik, Doradca Prezydenta RP.

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego rozpoczęto od odsłonięcia tablicy upamiętniającej Pana Tadeusza Chwałkę i nadania imienia Tadeusza Chwałki Sali B w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

Na posiedzenie Rady Dialogu Społecznego przybył Pan Prezydent Andrzej Duda. W swoim wystąpieniu odniósł się do obecnej sytuacji w służbie zdrowia. Dodał, że nie chodzi tylko o zawarcie porozumienia w Centrum Zdrowia Dziecka, ale o zastosowanie rozwiązań systemowych. Wskazał, że to nie jest problem jednego szpitala, największy jest w szpitalach miejskich i powiatowych. W tym miejscu Prezydent zwrócił się do Ministra Zdrowia oraz organizacji związkowych. Podkreślił, że Minister Zdrowia musi przedstawić rozwiązania systemowe i przedyskutować je z Radą Dialogu Społecznego. Pan Prezydent poprosił o wyrozumiałość i wpływ związków zawodowych na swoich przedstawicieli w placówkach zdrowia, żeby można ten proces przeprowadzić spokojnie. Podkreślił, że nie jest to problem tylko pielęgniarek i położnych, ale wynagrodzeń w służbie zdrowia, co wymaga rozwiązań systemowych. W swym wystąpieniu powiedział, że Rada Dialogu Społecznego jest najlepszym forum dla prowadzenia dialogu społecznego. Podkreślił,  że najważniejszy jest spokojny dialog oraz szukanie rozwiązań o charakterze konstruktywnym.

Podczas posiedzenia przedstawiono informację o procedowaniu  ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami bez zachowania właściwej procedury konsultacji społecznych w trybie art. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Następnym punktem posiedzenia była dyskusja na temat planowanych zmian w systemie wynagrodzeń w służbie zdrowia.

Minister Konstanty Radziwiłł przedstawił informacje na temat planowanych zmian w zakresie kształtowania wynagrodzę w służbie zdrowia..

W dyskusji udział wzięły między innymi: Dorota Gardias Wiceprzewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych; Maria Ochman, Przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”; Urszula Michalska Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych; Lucyna Dargiewicz, Forum Związków Zawodowych.

Kolejnym punktem obrad była prezentacja „ Płaca minimalna na świecie i w Polsce – co mówią dane?” – Banku Światowego.

Prezentacja Banku Światowego poświęcona była płacy minimalnej w Polsce i na świecie. Zaprezentowano wyniki badań oraz aktualny stan wiedzy dotyczący płacy minimalnej. Przedstawiono wnioski co do skutków wprowadzenia płacy minimalnej w Polsce.

Następne posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego zaplanowane jest w dniu 27 czerwca 2016r.