Komunikat z posiedzenie plenarnego Rady Dialogu Społecznego z dn. 27 czerwca 2016 r.

W dniu 27 czerwca 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Piotr Duda, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

W obradach uczestniczyli Wiceprzewodniczący Rady Dialogu: Dorota Gardias, Przewodnicząca FZZ; Jan Guz, Przewodniczący OPZZ; Wojciech Warski, Przewodniczący Konwentu BCC, Iwona Sroka, Wiceprezydent Pracodawcy RP w zastępstwie Andrzeja Malinowskiego, Prezydenta Pracodawców RP; Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan,  Jan Klimek w zastępstwie Jerzego Bartnika, Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego.

Strona rządowa była reprezentowana przez Wiceprzewodniczącą Rady Dialogu Społecznego Elżbietę Rafalską, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Adama Hamryszczaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju w zastępstwie Mateusza Morawickiego, Wicepremiera, Ministra Rozwoju, Filipa Grzegorczyka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, w zastępstwie Dawida Jackiewicza, Ministra Skarbu Państwa.

Oprócz statutowych członków Rady Dialogu Społecznego w spotkaniu wzięli udział również: Zbigniew Ryfka, Zastępca Głównego Inspektora Pracy; Grażyna Marciniak,               Wiceprezes GUS; Ryszard Kokoszczyński; Członek zarządu NBP.

Zgodnie z przyjętym programem spotkania przyjęto:

Uchwały strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego:

- Uchwałę Nr 10 w sprawie problemów funkcjonowania polskiego przemysłu cementowego w związku z nierówną konkurencją z producentami cementu z Rosji i Białorusi,

- Uchwałę Nr 11 w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw,

- Uchwałę Nr 12 w sprawie negatywnych skutków gospodarczych i społecznych związanych z realizacją przepisów Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,

- Uchwałę Nr 13 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (projekt z dnia 29 kwietnia 2016 r.).

Kolejnym punktem posiedzenia była informacja dotycząca założeń do projektu budżetu państwa na rok 2017, którą w formie prezentacji przedstawił Pan Leszek Skiba, Wiceminister Finansów. Po wystąpieniu rozpoczęła się dyskusja na temat wystąpienia Pana Wiceministra, Leszka Skiby.

Program posiedzenia przewidywał również przyjęcie informacji na temat wskaźników waloryzacji rent i emerytur w 2017 r. Kwestia została przedstawiona przez Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Panią Elżbietę Rafalską oraz Pana Jana Klimka Przewodniczącego Zespołu ds. Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego. Poinformowano, że partnerzy społeczni w trakcie wspólnego posiedzenia zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych i ds. ubezpieczeń społecznych nie uzgodnili wysokości wzrostu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2017 r. W związku z taką sytuacją Rada Ministrów określi w terminie 21 dni od dnia zakończenia negocjacji, w drodze rozporządzenia, wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji.

Kolejne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego zaplanowane jest na 14 lipca 2016 roku.