Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy.

W dniu 24 czerwca 2016r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy w formule eksperckiej. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Męcina, Konfederacja Lewiatan.

 Porządek posiedzenia obejmował:

  1. Dyskusję nad projektem ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

  2. Sprawy różne.

W pierwszej części posiedzenia przeprowadzono dyskusję nad projektem ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. W szczególności omówiono zagadnienia takie jak: weryfikacja liczebności członków organizacji związkowej, obowiązki Państwowej Inspekcji Pracy, pojęcie pracodawcy, oddelegowanie osób nie będących pracownikami do pełnienia funkcji związkowych.

Uzgodniono, że na kolejnym posiedzeniu zespołu tj. 5 lipca 2016 r. Zespół omówi elementy, które nadal budzą największe kontrowersje.

W drugiej części posiedzenia Zespół podjął próbę wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy (druk 524). Projekt dotyczy wydłużenia i ujednolicenia terminów dotyczących odwołania się do sądu, związanych z wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę- art. 264 Kodeksu pracy.