Posiedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych

W dniu 28 lipca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych pod przewodnictwem Pana Jana Klimka (Związek Rzemiosła Polskiego).

W posiedzeniu Zespołu problemowego uczestniczyli członkowie zespołu, zaproszeni goście oraz Pan Mariusz Tyl, Przewodniczący Podzespołu ds. służb mundurowych; Pan Michał Serzycki, Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; Pani Dorota Cyngot, Zastępca Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; Pan Dariusz Atłas, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; Pani Ewa Bednarczyk, Dyrektor Departamentu Emerytur, ZUS; Pan Marek Bucior, Zastępca Dyrektora Departament Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Pani Barbara Surdykowska, ekspert NSZZ „Solidarność”.

Pierwszy punkt porządku obrad obejmował dyskusję nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Przewodniczący Podzespołu ds. służb mundurowych, Pan Mariusz Tyl poinformował, że wszystkie służby mundurowe są na etapie opiniowania wspomnianego projektu ustawy. Uzgodniono, że projekt ustawy zostanie rozpatrzony przez Podzespół ds. służb mundurowych działający w ramach Rady Dialogu Społecznego.

W drugiej części posiedzenia dyskutowano nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Partnerzy społeczny poparli przedmiotowy projekt ustawy.

Kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych planowane jest we wrześniu br.