Posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych

W dniu 27 lipca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. usług publicznych pod przewodnictwem Pana Sławomira Broniarza (OPZZ).

W posiedzeniu Zespołu problemowego uczestniczyli członkowie zespołu, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej; Ministerstwa Zdrowia;  zaproszeni goście oraz eksperci.

Pierwszy punkt obrad obejmował wystąpienie Pana Janusza Kowalskiego, Przedstawiciela Związku Rzemiosła Polskiego, który przedstawił kierunki i warunki rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce. Poinformował o postulowanych przez Związek Rzemiosła Polskiego zmianach, a mianowicie:

  • Powołaniu powszechnego samorządu rzemiosła.
  • Wprowadzeniu obowiązku posiadania kwalifikacji do wykonywania zawodów rzemieślniczych.
  • Wprowadzeniu szkoły branżowej I i II stopnia.
  • Wcieleniu Centrów Kształcenia Praktycznego w struktury rzemiosła.
  • Powrotu do 34 miesięcy nauki oraz przeprowadzanie egzaminów zawodowych tylko w rzemiośle.
  • Oceny z egzaminu czeladniczego na świadectwie ukończenia szkoły zawodowej.

W kolejnej części posiedzenia Pan Mariusz Tyl, Przewodniczący Podzespołu ds. służb mundurowych przedstawił sprawozdanie z prac swojego podzespołu, którego celem jest prowadzenie dialogu społecznego w sprawach związanych z funkcjonowaniem służb mundurowych.

Podczas 3 posiedzeń Podzespołu zostały omówione m.in.:

  • Projekty ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”.
  • Stanowisko strony rządowej dot. włączenia funkcjonariuszy Służby Celnej do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
  • Projekt stanowiska strony pracowników i strony pracodawców w sprawie projektu z dnia 20 marca 2016 roku ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020.”
  • Analizy potrzeb zatrudnienia w związku z obecną sytuacją międzynarodową (terroryzm wzmożona migracja, potrzeba wzmocnienia bezpieczeństwa) oraz analiza bezpieczeństwa pełnienia służby przez funkcjonariuszy we wszystkich służbach.

Przewodniczący Zespołu problemowego ds. usług publicznych, Pan Sławomir Broniarz zaapelował do przedstawicieli strony pracodawców, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w pracach Podzespołu ds. służb mundurowych, aby brali w nim czynny udział.

Kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych planowane jest pod koniec wrześniu br.