Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych

W dniu 8 września 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Mariusza Tyla (Forum Związków Zawodowych).

W spotkaniu oprócz statutowych członków Podzespołu, strona rządowa reprezentowana była przez Jarosława Zielińskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

 1. Informacja o przyjętych zasadach funkcjonowania prac podzespołu ds. służb mundurowych przy Zespole Problemowym ds. usług publicznych.
 2. Informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat
  1. liczby funkcjonariuszy;
  2. wykonywanych zadań;
  3. nadgodzin i sposobu rozliczenia;
  4. nagród, wyróżnień.

3.  Informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat art. 15 „a”.

4. Dyskusja na temat projektu ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020 – stopień zaawansowania prac, możliwości zmiany jej kształtu i wysokości zaproponowanych kwot itp. (dwie ustawy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości).

Spotkanie rozpoczęto od przyjęcia przez Podzespół, na podstawie wcześniej rozesłanych członkom Podzespołu: zasad funkcjonowania prac podzespołu problemowego ds. służb mundurowych przy Zespole problemowym ds. usług publicznych RDS.

Następnie przystąpiono do dyskusji objętej pkt 2 porządku obrad dotyczącej informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat oceny organizacji i zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży oraz szczytu NATO pod względem: liczby funkcjonariuszy, wykonywanych zadań, nadgodzin i sposobu rozliczenia oraz nagród  i wyróżnień.

Wiceminister Jarosław Zieliński powiedział, że najlepszą oceną, jak zostały zorganizowane Światowe Dni Młodzieży oraz Szczyt NATO jest to, że było bezpiecznie. Dodał, że największym dowodem tego jest aplauz jaki spotykał naszych funkcjonariuszy na ulicach m.in. Krakowa. Następnie podkreślił zaangażowanie funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Straży Granicznej, Służby Celnej oraz wszystkich innych służb, którzy dbali o bezpieczeństwo podczas szczytu NATO i ŚDM.

Ponadto, Jarosław Zieliński, wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji poinformował, że wypłacane są rekompensaty za ponadnormatywny czas pracy oraz zostały przekazane nagrody tym, którzy byli zaangażowani w zabezpieczenie ŚDM i Szczyt NATO, nie tylko kadrze dowódczej, ale również pozostałym funkcjonariuszom.

W punkcie dotyczącym dyskusji na temat projektu ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020 – stopień zaawansowania prac, możliwości zmiany jej kształtu i wysokości zaproponowanych kwot. Przedstawiciel Służby Więziennej powiedział, że SW i funkcjonariusze nie mogą być pomijani i kwoty powinny być jednakowe. Dodał, że w lipcu na Stałym Komitecie Rady Ministrów obydwa projekty zostały przejęte.

Kolejny punkt spotkania był poświęcony art. 15 „a”. Informację na ten temat przedstawiła przedstawicielka Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW. Poinformowała, że przychylając się do postulatów zgłaszanych przez funkcjonariuszy, przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. proponuje się dokonanie nowelizacji art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym mającej na celu umożliwienie tym funkcjonariuszom doliczania okresów pracy do wysługi emerytalnej, według następujących reguł:

¾     doliczanie tych samych okresów i w takim samym wymiarze procentowym do podstawy wymiaru emerytury, w jakim mogą sobie doliczać je funkcjonariusze, przyjęci do służby po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1999 r.,

¾     okresy pracy będą doliczane na wniosek funkcjonariusza, jeżeli jego emerytura będzie wynosiła mniej niż 75% podstawy jej wymiaru:

 • po osiągnięciu przez niego 55 lat, lub
 • jeżeli będzie posiadał co najmniej 20 lat służby.

Wskazany warunek posiadania 20 lat służby ma zachęcić funkcjonariuszy do dłuższego pozostania w służbie. Ponadto zaznaczyła, że przedstawiona propozycja nie uwzględnia możliwości doliczania do wysługi emerytalnej okresów pracy funkcjonariuszowi (emerytowi policyjnemu), który nie osiągnął jeszcze wieku 55 lat lub nie posiada co najmniej 20 lat służby, ale stał się inwalidą (ma ustalone prawo do policyjnej renty inwalidzkiej).

Przewodniczący Podzespołu zamknął posiedzenie, sugerując jednocześnie zwołanie następnego spotkania w połowie października br. i dotyczyć będzie m.in.:

¾     - dyskusji nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;

¾      -  dyskusji na temat projektu zmiany do Ustawy o Policji.