Komunikat z posiedzenia Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

W dniu 7 września 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych pod przewodnictwem Henryka Nakoniecznego (NSZZ „Solidarność”).

Porządek obrad obejmował:

1. Dyskusję na temat projektu ustawy budżetowej na 2017 r.

2. Dyskusję w sprawie ewentualnego wypracowania projektu wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2017.

3. Sprawy różne.

W dniu 29.08.2016 r. wpłynął do Rady Dialogu Społecznego projekt ustawy budżetowej na rok 2017 wraz z uzasadnieniem. Strona rządowa, nie później niż 30 dni przed przedstawieniem projektu ustawy budżetowej Sejmowi, kieruje projekt ustawy budżetowej na rok następny wraz z uzasadnieniem do Rady, w celu zajęcia stanowiska przez stronę pracowników i stronę pracodawców.

Strona pracowników i strona pracodawców Rady zajmują wspólne stanowisko w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok następny, nie później niż w 10 dniu roboczym następującym po dniu, w którym otrzymały projekt.

Podczas posiedzenia Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów przedstawiła wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2017.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne determinujące prognozę dochodów na rok 2017:

Założenia Makroekonomiczne:

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które determinują prognozę dochodów na rok 2017 to:

 • wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,6%),
 • średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,3%),
 • nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5,0%),
 • wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,7%),
 • wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,5%).

Dochody i wydatki:

Projekt budżetu państwa na rok 2017, przewiduje:

 • dochody budżetu państwa: 324,1 mld zł,
 • wydatki budżetu państwa: 383,4 mld zł,
 • deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 59,3 mld zł.

 

Podstawowe wielkości budżetu środków europejskich na rok 2017 wynoszą:

 • dochody budżetu środków europejskich: 60,2 mld zł,
 • wydatki budżetu środków europejskich: 69,8 mld zł,
 • deficyt budżetu środków europejskich: 9,6 mld zł.