Komunikat z posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego z dn. 15 września br.

W dniu 15 września 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Piotr Duda, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

W obradach uczestniczyli Wiceprzewodniczący Rady Dialogu: Jan Guz, Przewodniczący OPZZ; Dorota Gardias, Przewodnicząca FZZ; Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan;  Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego; Wojciech Warski, Przewodniczący Konwentu BCC; Iwona Sroka, Wiceprezydent Pracodawców RP w zastępstwie Andrzeja Malinowskiego, Prezydenta Pracodawców RP.

Strona rządowa była reprezentowana przez Wiceprzewodniczącą Rady Dialogu Społecznego Elżbietę Rafalską, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Pawła Szałamachę, Ministra Finansów; Konstantego Radziwiłła, Ministra Zdrowia; Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury i Budownictwa; Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Grzegorza Tobiszowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Energii; Jerzego Kwiecińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju; Jakuba Skibę, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji; Mikołaja Wilda, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa; Hannę Majszczyk, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów; Marzenę Drab, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Oprócz statutowych członków Rady Dialogu Społecznego w spotkaniu wzięli udział również: Zbigniew Ryfka, Zastępca Głównego Inspektora Pracy; Agnieszka Lenartowicz-Łysik Przedstawiciel Prezydenta RP.

W pierwszej części posiedzenia członkowie Rady Dialogu Społecznego podjęli następujące Uchwały:

  • Uchwała nr 14 Rady Dialogu Społecznego w sprawie zmiany Uchwały nr 13 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2017 r.
  • Uchwała nr 17 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi.

 

W kolejnym punkcie obrad Pan Paweł Szałamacha, Minister Finansów przedstawił informację na temat Projektu ustawy budżetowej na rok 2017. W swoim wystąpieniu podkreślił, że przedstawiony Budżet na 2017 rok jest ambitny, realistyczny oraz przełomowy. Zaznaczył jego dwa cele, czyli realizację programu społeczno-gospodarczego rządu oraz odpowiedzialności finansowej państwa. Powiedział, że łączny deficyt sektora finansów publicznych nie przekroczy unijnego limitu 3% PKB. Dodał również, że wzrosną dochody budżetu państwa. Nawiązał do zabezpieczonych w budżecie kosztów programów „Rodzina 500+” oraz dofinansowania bezpłatnych leków dla seniorów, czy planowanego obniżenia wieku emerytalnego.

Podsumowując powiedział, że ma nadzieję, że projekt ustawy budżetowej na rok 2017 zostanie pozytywnie przyjęty przez Radę Dialogu Społecznego, ponieważ realizuje on ambitne zamierzenia pro-społeczne.

Rozpoczęto dyskusję, w której strona społeczna zaprezentowała zastrzeżenia do omawianego projektu ustawy.

Pani Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan, poinformowała, że strona pracodawców wypracowała wspólne stanowisko strony pracodawców do Projektu ustawy budżetowej na rok 2017 r., a następnie przekazała je, w imieniu strony pracodawców, Ministrowi Finansów.

Głos zabrał Pan Henryk Nakonieczny, Przewodniczący Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Poinformował, że w dniu 7 września br. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych podczas, którego odbyto dyskusję na temat wstępnego projektu ustawy budżetowej na 2017 r. oraz prowadzono rozmowy w sprawie ewentualnego wypracowania projektu wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie wstępnego projektu ustawy budżetowej na rok 2017. Oświadczył, że w wyniku dyskusji nie udało się wypracować propozycji stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie wstępnego projektu ustawy budżetowej na rok 2017, w myśl art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Przekazał informację, że Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych nie rekomenduje Radzie Dialogu Społecznego zajęcia wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady w przedmiotowej sprawie. Zaznaczył, że termin na zajęcie stanowiska, w myśl ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego upłynął w dniu 9 września br.

W następnej kolejności dyskutowano na temat „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” – proces konsultacji społecznych, a rola i wypływ Rady Dialogu Społecznego na kształt strategii.

Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju odpowiedzialny za proces konsultacji odniósł się do omawianej „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, a następnie przeprowadzono dyskusję.

 

 

Członkowie Rady uzgodnili konieczność powołania doraźnego Zespołu ds. Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, którego celem będzie wypracowanie stanowiska w sprawie Strategii.