Komunikat z posiedzenia doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych

W dniu 26 września 2016r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego RDS ds. zamówień publicznych. Posiedzeniu przewodniczył Marek Kowalski, Konfederacja Lewiatan.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zespołu, eksperci oraz Bogdan Artymowicz Dyrektor Departamentu Prawnego Urząd Zamówień Publicznych; Piotr Kontkiewicz Wicedyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Agnieszka Lipska Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Ministerstwo Cyfryzacji; Katarzyna Prusak-Górniak  Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwo Cyfryzacji.

 

Porządek posiedzenia obejmował:

1. Przedstawienie aktualnego stanu prac nad nowym prawem zamówienia publiczne w Ministerstwie Cyfryzacji- referuje przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji.

2. Wzorcowe klauzule w umowach IT- część II: wdrożenie wraz z nabyciem infrastruktury technicznej- referuje przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji.

3. Dyskusję na temat projektu stanowiska doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych RDS w sprawie wdrażania w sektorze zamówień publicznych zmian prawa korzystnych dla rynku pracy.

4. Sprawy różne.

Podczas pierwszej części posiedzenia Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło prezentację pt. „Wzorcowe klauzule, umowy IT w zamówieniach publicznych” oraz „Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w resorcie”.

W drugiej części posiedzenia dyskutowano nad ostatecznym kształtem stanowiska Zespołu w sprawie stosowania w sektorze zamówień publicznych prawa korzystnego dla rynku pracy. Poza tym  poruszono kwestię przedłużenia prac doraźnego zespołu problemowego ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego do dnia 31.12.2018 r. Poddano pod dyskusję także wniosek o zlecenie ekspertyz.

Stanowisko rekomendowane przez doraźny Zespół problemowego ds. zamówień publicznych dla Prezydium Rady Dialogu Społecznego:

 

Stanowisko

doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie stosowania w sektorze zamówień publicznych prawa korzystnego dla rynku pracy

 

Zespół:

 1. po zapoznaniu się z przedstawioną przez panią Małgorzatę Stręciwilk – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych informacją o Wynikach monitoringu stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych za 2015 r.[1],
 2. po zapoznaniu się z przedstawioną przez panią Hannę Majszczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów informacją o zaplanowaniu w projekcie budżetu Państwa na rok 2017 środków niezbędnych do zrealizowania przez zamawiających korzystnych dla pracowników i zleceniobiorców zmian przepisów w zakresie wzrostu minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej,
 3. po zapoznaniu się z pierwszymi doświadczeniami ze stosowania wymogu zatrudnienia na umowę  o pracę w ramach opisu przedmiotu zamówienia na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw,
 4. po przeprowadzeniu dyskusji na temat sposobów zwalczania dumpingu kosztów pracy w ramach zamówień publicznych,
 5. po przeprowadzeniu dyskusji na temat obowiązków zamawiających i wykonawców wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (,

 

podjął następujące stanowisko:

§ 1

 1. Zespół wzywa zamawiających do stosowania art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z intencją ustawodawcy, którego celem było przede wszystkim zagwarantowanie przy realizacji zamówienia publicznego przestrzegania prawa, w tym prawa pracy. Przepis, który zobowiązuje zamawiających do wymagania zatrudnienia pracowników na umowę o pracę tam, gdzie będą realizowane czynności wypełniające znamiona art. 22 ust. 1 Kodeksu Pracy ma także za zadanie przywrócić uczciwą konkurencję na rynku i poprawić warunki świadczenia pracy przez osoby realizujące zamówienie publiczne. Ustawodawca za pomocą tej regulacji realizuje ponadto zapisy Dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych które wskazują, że zamówienia publiczne powinny zostać wykorzystane dla osiągniecia celów społecznych oraz być realizowane w sposób gwarantujący efektywne wydatkowanie środków publicznych i zapewniający przestrzeganie prawa.
 2. Biorąc powyższe pod uwagę Zespół przypomina, że zamawiający są zobowiązani wymagać od wykonawców zatrudniania osób realizujących zamówienia publiczne na podstawie umowy o pracę, zawsze wtedy, gdy jest to uzasadnione rodzajem wykonywanych przez te osoby czynności. W związku z tym zamawiający powinni określać wymóg zatrudnienia na umowę o pracę oraz w sposób wyczerpujący czynności, przy wykonywaniu których wymaga się zatrudnienia na umowę o pracę w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 2

 1. Zespół wzywa zamawiających do przeprowadzenia procesu waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówień publicznych na podstawie art. 8 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw o koszty wynikające z zapisów tej ustawy, w tym: wzrostu wynagrodzeń osób przyjmujących zlecenie i świadczących usługi wraz z obowiązkowymi pochodnymi naliczanymi od tych wynagrodzeń oraz o wysokość dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.
 2. Zespół wzywa do nieprzedłużania bez uzasadnienia negocjacji w sprawie dostosowania kwot wynagrodzeń w ramach trwających zamówień publicznych do zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej.

 

 

 §3

 1. Zespół sprzeciwia się praktykom polegającym na akceptowaniu w ramach zamówień publicznych zaniżonych kosztów realizacji zamówienia, w tym kosztów pracy bez względu na formę jej wykonywania.
 2. Zespół przypomina, że zamawiający są zobowiązani do zachowania należytej staranności przy weryfikowaniu kosztów realizacji zamówienia, w tym kosztów pracy deklarowanych przez wykonawców w wyjaśnieniach składanych w ramach procedury badania rażąco niskiej ceny (art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych).
 3. Zespół zwraca uwagę zamawiających, że wyjaśnienia uzasadniające zaniżenie kosztów pracy muszą być potwierdzone stanem faktycznym w okresie realizacji umowy, w przeciwnym wypadku dochodzi do naruszenia przepisów prawa, a zamawiający staje się za nie współodpowiedzialny.
 4. Zespół wzywa zamawiających do ustalenia takiej wysokości budżetu przeznaczanego na realizację zamówień publicznych, by w ramach ich realizacji zagwarantowana została realna możliwość przestrzegania obowiązującego prawa, w tym obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę przy realizacji zamówienia tam, gdzie zakres czynności będzie tego wymagał oraz stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej.