Posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych

W dniu 12 września 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych pod przewodnictwem Sławomira Broniarza (OPZZ)

W spotkaniu udział wzięli: Teresa Wargocka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Jarosław Czuba, Dyrektor Generalny w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jan Budkiewicz, Przewodniczący Federacji ZZ Pracowników Kultury i Sztuki, członkowie Zespołu, zaproszeni goście i eksperci.

Tematyka spotkania przewidywała:

  1. Sytuacja pracowników pedagogicznych zatrudnionych w domach dziecka i pogotowiach opiekuńczych po wejściu w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – art. 237.
  2. Podjęcie prac i doprowadzenie do podpisania Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla Państwowych Instytucji Kultury, których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wprowadzenia do dyskusji dot. sytuacji pracowników pedagogicznych zatrudnionych w domach dziecka i pogotowiach opiekuńczych po wejściu w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – art. 237 dokonał Krzysztof Baszczyński, Wiceprezes Zarządu Głównego ZNP postulując przywrócenie statusu nauczyciela pracownikom pedagogicznym, zatrudnionych przed dniem 1 stycznia 2004 r. w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Uzgodniono, że zostanie zorganizowane spotkanie partnerów społecznych ze stroną rządową podczas, którego zostaną rozpoczęte działania zmierzające do rozwiązania problemu tej grupy osób.

Kolejny punkt posiedzenia poświęcony był dyskusji na temat podjęcia prac i doprowadzenia do podpisania Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla Państwowych Instytucji Kultury, których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Informację na ten temat przedstawili Jan Budkiewicz, Przewodniczący Federacji ZZ Pracowników Kultury i Sztuki, OPZZ oraz Olgierd Łukaszewicz, Ekspert Federacji.

Ponadto Przewodniczący Budkiewicz poinformował, że pracownicy zatrudnieni w Instytucjach Kultury oczekują podjęcia prac, a w dalszej kolejności podpisania Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla Państwowych Instytucji Kultury. Następnie postulował o możliwości powołania Zespołu ds. Kultury i Sztuki w ramach Rady Dialogu Społecznego.