Posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego

W dniu 16 września 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego pod przewodnictwem Zbigniewa Żurka (BCC).

Tematyka spotkania przewidywała:

  1. Wniosek:
    1. NSZZ „Solidarność” z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przedłożenia Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego propozycji wprowadzenia w szkołach ponadgimnazjalnych rozszerzenia podstawy programowej o problemy pracy ludzkiej oraz utworzenia Narodowego Programu Badań nad Pracą;
    2. OPZZ z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Szkolnictwa Wyższego i Nauki planów nauczania tematyki związanej z dialogiem społecznym, partnerami społecznymi i zakresem ich działania oraz prawem pracy.
  2. Dyskusja nad projektem rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
  3. Informacja o przebiegu posiedzenia plenarnego i Prezydium Rady Dialogu Społecznego dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
  4. Forma tworzenia protokołów z posiedzeń plenarnych, Zespołów Rady Dialogu Społecznego.
  5. Dialog regionalny – informacje z Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.

W punkcie dotyczącym wniosku NSZZ „Solidarność” z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przedłożenia Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego propozycji wprowadzenia w szkołach ponadgimnazjalnych rozszerzenia podstawy programowej o problemy pracy ludzkiej oraz utworzenia Narodowego Programu Badań nad Pracą oraz wniosku OPZZ z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Szkolnictwa Wyższego i Nauki planów nauczania tematyki związanej z dialogiem społecznym, partnerami społecznymi i zakresem ich działania oraz prawem pracy, uzgodniono, że Zespół postuluje kontynuację prac nad tą kwestią z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kolejny punkt spotkania był poświęcony dyskusji nad projektem rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Członkowie Zespołu postanowili przełożyć dyskusję nad projektem rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Uzgodniono, że poszczególne organizacje strony pracowników i strony pracodawców przekażą swoje uwagi do ww. projektu.

W punkcie dotyczącym dialogowi regionalnemu – informacje z Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, przedstawiciele Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego przekazali informacje na temat swoich prac w regionach.

Magdalena Stolorz-Świerk, WRDS Katowice poinformowała o podpisaniu „Porozumienia na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego" przez wszystkie strony WRDS.

Danuta Kaszyńska, WRDS Białystok poinformowała o posiedzeniu Prezydium WRDS z Parlamentarzystami Podlasia. Następnie powiedziała, że zostało podjęte stanowisko WRDS w sprawie sytuacji w podlaskiej służbie zdrowia.