Posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych

W dniu 6 października 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych. W zastępstwie Sławomira Broniarza (OPZZ), Przewodniczącego Zespołu, posiedzeniu przewodniczyła Urszula Michalska (OPZZ).

Strona rządowa reprezentowana była przez Piotra Warczyńskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Tematem spotkania była dyskusja nad rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”.

Rozporządzenie określa wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” którym będą posługiwać się fizjoterapeuci w celu udokumentowania posiadania prawa do wykonywania zawodu.  

Przedstawiciel Pracodawców RP przedstawił uwagi do projektu rozporządzenia. Z punktu widzenia pracodawców istotne jest, aby projektodawca zmodyfikował m.in. projekt przynajmniej w zakresie jego uzasadnienia precyzując, w szczególności poprzez odwołanie do art. 143 że sam dokument „Prawo wykonywania zawodu” nie stanowi jedynej podstawy do faktycznego wykonywania zawodu. Drugą istotną kwestią na co zwrócili Pracodawcy RP jest przeanalizowanie przez projektodawcę możliwości sprawnego wydawania dokumentów fizjoterapeutom oraz przygotowania i przekazania pracodawcom informacji jak powinni zachowywać się w okresie przejściowym, tak aby wypełnić ciążący na pracodawcy obowiązek wynikający z art. 28, a jednocześnie nie sparaliżować pracy fizjoterapeutów.

Kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych zaplanowano na 24 października br.