Komunikat z posiedzenia Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych

W dniu 3 października 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych pod przewodnictwem Pana Jana Klimka (Związek Rzemiosła Polskiego).

W posiedzeniu Zespołu problemowego uczestniczyli członkowie zespołu, zaproszeni goście oraz Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej;

Proponowany porządek obrad obejmował:

 

  1. Podsumowanie i analizę przesłanych materiałów w sprawie planowanego wniosku o zlecenie ekspertyzy.
  2. Dyskusję nad projektem o  zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw.
  3. Sprawy różne.

 

W trakcie posiedzenia dyskutowano nad głównymi założeniami do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (projekt z 13.09.2016 r.).

Projekt przewiduje w pewnym sensie odejście od standardowego stosowanego do tej pory rozwiązania, polegającego na tym, że corocznie kwoty najniższych świadczeń emerytalno- rentowych wzrastają przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji. W projekcie budżetu państwa na 2017 r. została zabezpieczona kwota środków na rozwiązanie wspierające mechanizm waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych.

Zaproponowano podwyższenie kwot najniższych świadczeń emerytalno-rentowych (dla osób spełniających warunki stażowe do najniższego świadczenia):

  • 1 000 zł miesięcznie- dla osób całkowicie niezdolnych do pracy.
  • 750 zł miesięcznie- dla osób częściowo niezdolnych do pracy.

 

Niezależnie od zaproponowanych rozwiązań , zostanie przeprowadzona waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych, przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, zwiększonego o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Dodał, że wszystkie świadczenia z FUS zostaną podniesione w ramach waloryzacji wskaźnikiem 100,73%, z tym, że podwyżka z waloryzacji nie mogłaby być niższa niż 10 zł.

Wprowadzony zostanie mechanizm waloryzacji świadczeń z KRUS. Świadczenia zostaną podniesione analogicznie jak w systemie pracowniczym, nie mniej niż o kwotę 10 zł. Świadczenia rolnicze niższe niż kwota 1 000 zł zostaną podwyższone jednorazowo do kwoty najniższego świadczenia emerytalno-rentowego. Podobne rozwiązanie zostanie zastosowane w systemie emerytalnym służb mundurowych.