Komunikat z posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

W dniu 13 października 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych pod przewodnictwem Henryka Nakoniecznego (NSZZ „Solidarność”).

Porządek obrad obejmował:

  1. Projekt ustawy Ministra Zdrowia o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (projekt z dnia 27.09.2016 r ).
  2. Dyskusję w sprawie wypracowania projektu wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
  3. Sprawy różne.

Jakub Bydłoń Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego, Ministerstwo Zdrowia przedstawił projekt ustawy Ministra Zdrowia o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (projekt z dnia 27.09.2016 r ).

 

Po przeprowadzeniu merytorycznej dyskusji strona pracowników i strona pracodawców Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych wypracowała rekomendowane dla Prezydium RDS stanowisko w sprawie projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

 

Stanowisko
strony pracowników i strony pracodawców
Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

Rady Dialogu Społecznego
z dnia 13 października 2016 r.
w sprawie projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne

zatrudnionych w podmiotach leczniczych

 

Strona pracowników i strona pracodawców pozytywnie oceniają inicjatywę mającą na celu wzrost wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych zmniejszające dysproporcje w wynagrodzeniach między grupami zawodowymi. Podkreślamy konieczność pilnej ustawowej regulacji przedmiotowej materii.

Niemniej w ocenie stron projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych
w podmiotach leczniczych w przedstawionym kształcie nie doprowadzi do oczekiwanych rezultatów i wymaga zasadniczych zmian, tym bardziej, że sam tytuł ustawy zawęża zakres podmiotowy.

Strony widzą konieczność podniesienia wynagrodzeń pracowników medycznych
i niemedycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

Strona pracowników i strona pracodawców wskazuje na konieczność wyeliminowania generalnych wątpliwości zgłoszonych przez partnerów społecznych jak również przez przedstawicieli strony rządowej, które dotyczą:

  • braku zabezpieczenia środków finansowych na realizację ustawy,
  • zastrzeżeń natury konstytucyjnej – odnośnie zakresu podmiotowego regulacji,
  • sposobu i trybu ustalania wysokości proponowanych wzrostów wynagrodzeń.

Powyższe, generalne zastrzeżenia nie wyczerpują wszystkich wątpliwości stron pracowników i pracodawców do przedstawionego projektu ustawy, a które powinny zostać rozstrzygnięte na drodze dialogu branżowego.