Komunikat z posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 października 2016 roku

W dniu 19 października 2016 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Piotr Duda, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

W obradach uczestniczyli: Andrzej Duda, Prezydent RP;  Wiceprzewodniczący Rady Dialogu: Jan Guz, Przewodniczący OPZZ; Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan;  Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego; Wojciech Warski, Przewodniczący Konwentu BCC; Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP; Dariusz Trzcionka, Wiceprzewodniczący FZZ, w zastępstwie Doroty Gardias, Przewodniczącej FZZ.

Strona rządowa była reprezentowana przez Wiceprzewodniczącą Rady Dialogu Społecznego Elżbietę Rafalską, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Elżbietę Witek, Minister, Członka Rady Ministrów; Konstantego Radziwiłła, Ministra Zdrowia; Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury i Budownictwa; Annę Zalewską, Minister Edukacji Narodowej; Mariusza Błaszczaka, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji; Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii; Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Oprócz statutowych członków Rady Dialogu Społecznego w spotkaniu wzięli udział również: Agnieszka Lenartowicz-Łysik Przedstawiciel Prezydenta RP, Grażyna Marciniak, Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego; Ryszard Kokoszczyński, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego; Roman Giedrojć, Główny Inspektor Pracy.

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego rozpoczęto od uroczystości na Sali Kolumnowej, podczas, której odbyło się wręczenie aktu powołania w skład Rady Dialogu Społecznego Pani Minister, Elżbiety Witek. W pierwszej oficjalnej części wzięła udział Pani Premier Beata Szydło oraz Minister Wojciech Kolarski, Szefowa Kancelarii Prezydenta RP, Pani Małgorzata Sadurska wraz z kierownictwem KPRP.

Jako pierwszy głos zabrał Prezydent RP, Pan Andrzej Duda, który w swoim wystąpieniu podkreślił rolę Rady Dialogu Społecznego. Pan Prezydent stwierdził, że „Rada Dialogu Społecznego, która prawie że zbiegła się wtedy z wyborami parlamentarnymi i powołaniem nowego rządu, przez rok pracuje i to pracuje w sposób niezwykle wytężony i pożyteczny. To 140 spotkań w ciągu tego roku, z jednej strony Rady, ale z drugiej strony także i ich zespołów. Ja także miałem tę możliwość, aby w spotkaniach Rady brać udział, dziękuję za to, bo było to bardzo ciekawe doświadczenie móc wysłuchać głosów tych, którzy dzisiaj są rzeczywistą w moim przekonaniu reprezentacją społeczną. Reprezentacją pracowników, reprezentacją pracodawców, a także reprezentacją strony rządowej. Ten dialog jest niezwykle potrzebny. Ten dialog jest potrzebny i partnerom społecznym, i przedstawicielom pracodawców, ale także jest potrzebny polskiemu rządowi, po to, żeby omówić problemy, po to, żeby omówić i ocenić projekty ustaw, po to, żeby wprowadzać takie rozwiązania, które nie tylko spotykają się z akceptacją ze strony partnerów społecznych i przedstawicieli pracodawców, ale także takie, które przede wszystkim są potrzebne Rzeczypospolitej. Takie, które pozwalają naprawiać polskie państwo wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne.  Dziękuję za te wszystkie spotkania.” – powiedział Pan Prezydent RP.

W skierowanych do nowej członkini Rady Dialogu Społecznego gratulacjach, powiedział. „Jestem przekonany, że Pani Minister będzie w Radzie Dialogu Społecznego jako jeden z najbliższych współpracowników Pani Premier, wartością dodaną, i że dzięki temu prace Rady będą jeszcze bardziej owocne”.

Następnie głos zabrała Pani Premier Beata Szydło, która w swoim wystąpieniu podkreśliła doświadczenie, kompetencje oraz umiejętność prowadzenia dialogu przez Panią Minister Elżbietę Witek. Dodała – „Jej uczestnictwo w Radzie Dialogu Społecznego będzie właściwie tożsame z tym, jakbym ja uczestniczyła w tych spotkaniach”. Zaznaczyła, że wspólnym obowiązkiem rządu i Rady jest dbanie o polskich obywateli „Naszym wspólnym obowiązkiem jest dbanie o polskich obywateli i o to, byśmy mogli cieszyć się wzrostem gospodarczym. Byśmy mogli równo i sprawiedliwie dzielić to, co w Polsce zostało wypracowane „– podkreślała szefowa rządu. Równocześnie podziękowała Panu Piotrowi Dudzie za jego wkład w działanie Rady Dialogu Społecznego oraz życzyła powodzenia nowo wybranej Przewodniczącej RDS, Pani Henryce Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan. „ Czas na to, żebyśmy przede wszystkim myśleli o wspieraniu polskich przedsiębiorców – mówiła premier Beata Szydło podczas uroczystości. 

Następnie goście zostali zaproszeni na obrady Rady do Sali obrazowej, na której rozpoczęło się oficjalne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Na wstępie Pan Jerzy Bartnik poinformował w imieniu strony pracodawców, że kolejnym przewodniczącym Rady wybrana została Pani Henryka Bochniarz.

Wystąpienie Pana Andrzeja Dudy, Prezydenta RP rozpoczęło kolejną część spotkania. Prezydent RP na wstępie podziękował kończącemu rok Przewodniczenia Panu Piotrowi Dudzie oraz pogratulował Pani Henryce Bochniarz. Mówił - „Gratuluję Panu tego roku przewodniczenia. Ten pierwszy rok zawsze jest trudny, dlatego, że to są pierwsze momenty pracy, kiedy są wypracowywane pewne procedury funkcjonowania. Dobre ułożenie tego wszystkiego w pierwszym roku ma znaczenie niezwykle istotne, także bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję Panu Przewodniczącemu tego roku pracy. Gratuluję także Pani Przewodniczącej, Pani Henryce Bochniarz wyboru, i powiem tak, cieszę się, że także z punktu widzenia tego, o czym mówił i Pan Przewodniczący, i Pani Premier wcześniej, że to właśnie przedstawiciel pracodawców będzie w tym roku kierował pracami Rady Dialogu Społecznego. Dlaczego? Dlatego, że podzielam absolutnie to przekonanie, że zdecydowanie musi być teraz kolej na przedsiębiorców, na przedsiębiorców również w tym znaczeniu, że trzeba się poważnie zająć sprawą tego, w jaki sposób przede wszystkim umożliwić tę eksplozję kapitału społecznego w naszym kraju, w znaczeniu inwencji, w znaczeniu kreatywności, nie tylko młodych ludzi, bo najczęściej mówimy w tym kontekście o młodych ludziach, ale w ogóle Polaków, bo ta kreatywność jest, doskonale wiemy, że ona się w naszym społeczeństwie znajduje. Doskonale wiemy, że tam, gdzie są sprzyjające warunki Polacy potrafią się realizować życiowo, potrafią się realizować zawodowo, poprzez budowanie także swoich przedsięwzięć gospodarczych, tylko jak na razie w naszym kraju to jest trudne.” Odniósł się do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest realizowana przez rząd, ponieważ rozmowa z Radą Dialogu Społecznego, przez pryzmat jej doświadczeń będzie bardzo potrzebna. Dodał - „Bo przecież Państwo jako pracodawcy stykacie się z tym wszystkim, co jest związane z prowadzeniem w Polsce tak zwanego biznesu. Także cieszę się, że Pani Henryka Bochniarz teraz będzie przewodniczyła Radzie w tym roku. Bardzo proszę oficjalnie o to, żeby Pani Przewodnicząca utrzymywała kontakt z Prezydentem Rzeczypospolitej, bo ja jestem tymi sprawami rzeczywiście zainteresowany i ta kwestia dialogu leży mi na sercu.”

 

W trakcie środowego posiedzenia plenarnego podczas debaty Rada podsumowała rok swej działalności.

 

W kolejnej części posiedzenia członkowie Rady Dialogu Społecznego podjęli następujące Uchwały:

  • Uchwała nr 16 Rady Dialogu Społecznego w sprawie stosowania w sektorze zamówień publicznych prawa korzystnego dla rynku pracy;
  • Uchwała nr 17 Rady Dialogu Społecznego w sprawie zmiany uchwały nr 7 w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw zamówień publicznych;
  • Uchwała nr 18 strony pracowników i strony pracodawców w  sprawie projektu zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
  • Uchwała nr 19 wniosek strony pracowników i strony pracodawców powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu do spraw przemysłu motoryzacyjnego;
  • Uchwała nr 20 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

 

Porządek obrad obejmował również wystąpienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego- Pana Jarosława Gowina, który przedstawił „Strategię na rzecz doskonałości naukowej, nowoczesnego szkolnictwa wyższego, partnerstwa z biznesem i społecznej odpowiedzialności nauki”. Członkowie RDS dyskutowali na temat zagadnień reformy szkolnictwa wyższego.

Następnie Pana Jerzy Wielgus przewodniczący doraźnego Zespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej przedstawił informację na temat konsultacji projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.