Posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych

W dniu 3 listopada 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych pod przewodnictwem Sławomira Broniarza (OPZZ)

Strona rządowa reprezentowana była przez Macieja Kopcia, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

 

Tematem spotkania była dyskusja nad projektami:

-   Ustawy - Prawo oświatowe;

-   Ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

 

Wynikiem merytorycznie prowadzonej dyskusji partnerzy społeczni wypracowali wspólne stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Zespołu problemowego ds. usług publicznych o następującej treści:

Proponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany w systemie oświaty wskazują na wolę jego reformowania. To dobrze, bo szkoła musi stale dostosowywać się do zmieniających się trendów i zapotrzebowania rynku pracy. Niemniej jednak wprowadzanie tak dużych zmian w tempie zaproponowanym przez stronę rządową stwarza uzasadnione zagrożenie, że zostaną one wprowadzone bez należytego przygotowania. Zastrzeżenie budzi też niedoszacowanie skutków finansowych reformy.

W związku z powyższym postulujemy wstrzymanie reformy strukturalnej i kontynuowanie prac nad podniesieniem jakości polskiej oświaty, w tym w szczególności szkolnictwa zawodowego.