Komunikat z posiedzenia plenarnego RDS z dn. 8 grudnia 2016 roku

8 grudnia 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Henryki Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan. 

W obradach uczestniczyli: Wiceprzewodniczący Rady Dialogu: Jan Guz, Przewodniczący OPZZ; Dorota Gardias, Przewodnicząca FZZ; Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego; Wojciech Warski, Przewodniczący Konwentu BCC; Iwona Sroka, Wiceprezydent Pracodawców RP w zastępstwie Andrzeja Malinowskiego, Prezydenta Pracodawców RP; Henryk Nakonieczny, NSZZ „Solidarność” w zastępstwie Piotra Dudy, Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”.

Strona rządowa była reprezentowana przez: Wiceprzewodniczącą Rady Dialogu Społecznego Elżbietę Rafalską, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów; Elżbietę Witek, Minister - Członek Rady Ministrów; Konstantego Radziwiłła, Ministra Zdrowia; Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury i Budownictwa; Krzysztofa Tchórzewskiego Ministra Energii; Mariusza Haładyj, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju; Hannę Majszczyk, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów; Macieja Kopeć, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Oprócz statutowych członków Rady Dialogu Społecznego w spotkaniu wzięli udział również: Przedstawiciel Prezydenta RP Agnieszka Lenartowicz-Łysik, Wiceprezes GUS Grażyna Marciniak; Zastępca Głównego Inspektora Pracy Zbigniew Ryfka.

W pierwszej części posiedzenia odbyła się dyskusja z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego na temat kluczowych obszarów działań w polityce społeczno-gospodarczej  oraz Konstytucji dla Biznesu. Rozmawiano także o mechanizmach działania dialogu społecznego w Polsce

Wicepremier Mateusz Morawiecki omówił główne zasady proponowanych zmian, w tym m.in. kwestię powołania Rzecznika Pracodawców oraz Wspólnej Komisji Rządu i Pracodawców. Zaznaczył chęć budowania przestrzeni zaufania społecznego i możliwości zawarcia tzw. „paktu z przedsiębiorcami”, Jak podkreślił: „my administracja publiczna dajemy wam bardzo daleko idące zmiany, które ośmielamy się nazwać „Konstytucją dla biznesu”, czyli lepsze warunki prowadzenia biznesu w zamian za wysokopłatne miejsca pracy i dbałość o pracowników. Dbałość o to, aby w ramach dialogu społecznego obywał się nasz postęp gospodarczy. ”

Dodał również, że proponowane podejście uwolni polski potencjał. Zaapelował o wspieranie zaprezentowanych pomysłów i poprosił o dialog w tym zakresie. 

Wśród partnerów społecznych najwięcej kontrowersji wzbudziła idea powołania Rzecznika Pracodawców oraz Komisji Wspólnej Rządu i Pracodawców, część z nich wyraziła przekonanie, że osłabią one rolę RDS. Zdaniem partnerów społecznych zasadnicze znaczenie miała kwestia reprezentatywności organizacji, które wejdą w skład KWRiP.

 

 Członkowie RDS omówili również program pracy na rok 2017, który obejmuje w szczególności:

 1. Przegląd funkcjonowania i wypracowanie projektu nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

2. Wzmocnienie roli partnerów społecznych w zarządzaniu Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – na rzecz poprawy funkcjonowania rynku pracy.

3. Dostosowanie kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy – wypracowanie rozwiązań  w zakresie kształcenia zawodowego oraz popytowego systemu wsparcia uczenia się przez całe życie.

4. Zmiana zasad funkcjonowania i finansowania ochrony zdrowia.

5. Wsparcie innowacji, w tym przegląd funkcjonowania i ocena skuteczności ulgi podatkowej na B+R oraz przygotowanie nowego projektu ustawy na podstawie Białej Księgi Innowacji.

6. Przygotowanie założeń do nowej ustawy zamówienia publiczne, w tym wpisanie w ustawę klauzul społecznych w zamówieniach publicznych oraz monitoring wdrażania przepisów ustawy.

7. Przegląd zasad  dystrybucji transferów socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem polityki rodzinnej.

8. Wzmocnienie roli partnerów społecznych w procesie Semestru Europejskiego, włączenie RDS we wdrażanie strategii Europa 2020 oraz opracowanie systemu udziału RDS w procesie opiniowania projektów legislacyjnych, zgłaszanych przez Komisję Europejską do konsultacji przez państwa członkowskie.

9. Bieżące sprawy gospodarcze w szczególności wynikające z realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

 

Członkowie Rady Dialogu Społecznego podjęli następujące 

Uchwały: 

·Uchwała nr 21 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego ds. transportu drogowego

·Uchwała nr 18 Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2017 r.