Posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych

W dniu 13 grudnia 2016r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych pod przewodnictwem Sławomira Broniarza (OPZZ)

Oprócz statutowych członków Zespołu oraz zaproszonych gości w spotkaniu udział wzięli Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Piotr Warczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Podczas spotkania:

1.dyskutowano nad projektami rozporządzeń Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie:

a) świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

b)  świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej;

c) świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

2. dyskutowano nad projektami:

a) ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw;

b) ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

Wiceminister Zdrowia Marek Tombarkiewicz przedstawił szczegółowe informacje na temat przedmiotowego rozporządzenia. Poinformował, że przesłanką do przygotowania projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw jest konieczność zwiększenia nadzoru państwa nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne i w głównej mierze dotyczy „upaństwowienia” systemu, stabilizacji zatrudnienia członków zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorów medycznych oraz podniesienia jakości kształcenia członków zespołów ratownictwa medycznego a także dyspozytorów medycznych. 

Następnie odbyła się dyskusja z udziałem partnerów społecznych.

W dalszej części spotkania przedstawicielka resortu zdrowia omówiła uwagi zgłoszone przez Konfederację Lewiatan i Pracodawców RP do rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej; świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej i świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Przewodniczący Zespołu poinformował, że następne posiedzenie Zespołu planowane jest w styczniu 2017r.