Komunikat z posiedzenia plenarnego 19 stycznia 2017 r. Zdrowia jako Inwestycja

19 stycznia 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się nadzwyczajne posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Henryki Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan poświęcone kierunkom zmian w systemie ochrony zdrowia.

W debacie „Zdrowie jako Inwestycja” wzięli udział Wiceprzewodniczący Rady Dialogu: Jan Guz, Przewodniczący OPZZ; Dorota Gardias, Przewodnicząca FZZ; Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego; Wojciech Warski, Przewodniczący Konwentu BCC; Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP; Piotr Duda, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

Strona rządowa była reprezentowana przez Premiera RP, Beatę Szydło; Wiceprzewodniczącą Rady Dialogu Społecznego Elżbietę Rafalską, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Konstantego Radziwiłła, Ministra Zdrowia; Elżbietę Witek, Minister - Członek Rady Ministrów; Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii; Jerzego Szmita, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa; Katarzynę Głowalę, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Marka Tombarkiewicza, Podsekretarza Stanu Ministerstwie Zdrowia; Krzysztofa Łanda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Pawła Chorąży, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju; Hannę Majszczyk, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów.

Oprócz statutowych członków Rady Dialogu Społecznego w spotkaniu wzięli udział również: Przedstawiciel Prezydenta RP Agnieszka Lenartowicz-Łysik, Wiceprezes GUS Grażyna Marciniak; Członek Zarządu NBP, Ryszard Kokoszczyński oraz Prezes NFZ Andrzej Jacyna.

W przebiegu dyskusji partnerzy społeczni przyznali, że zmiany w systemie organizacji i finansowania systemu ochrony zdrowia są potrzebne i oczekiwane, a ich głównym celem powinno być zapewnienie powszechności i dostępności do wysokiej jakości opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli. Jednak partnerzy społeczni zgodnie akcentowali złe przygotowanie reformy i dopytywali o jej konkretne założenia. W ich ocenie Rząd nie przedstawił docelowego modelu systemu ochrony zdrowia ani jednolitej, spójnej strategii zmian systemowych. Ograniczenia dla sektora prywatnego są zaś sprzeczne z interesem publicznym. Podkreślano, że cele i spodziewane korzyści reform nie są znane. Zastrzeżenia budziły również sposoby finansowania różnych programów. Strona społeczna RDS domagała się od strony rządowej jednoznacznego stanowiska Rady Ministrów odnośnie gwarancji finansowych dotyczących projektowanej systemowej regulacji wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia (Uchwała Nr 20 strony pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 października 2016 r.) oraz jednoznacznego stanowiska strony rządowej odnośnie pionowego podporządkowania struktur Państwowej Inspekcji Sanitarnej z zachowaniem kompetencji urzędowej kontroli żywności realizowanej przez inspekcję sanitarną.

Minister Zdrowia, Konstanty Radziwiłł odniósł się do zgłoszonych uwag i podkreślił potrzebę zmian w systemie ochrony zdrowia. Planowane zmiany będą prowadzone w sposób ewolucyjny, stopniowy i będą rozłożone w czasie. Jego zdaniem „system ubezpieczeniowy, który jest realizowany w Polsce od roku 1999 nie do końca się sprawdza.” Zgodził się z głosami, że w Polsce nie ma wystarczającego poziomu finansowania służby zdrowia. Dodał, że nie ma wątpliwości, że powinno się zwrócić uwagę na racjonalne wydatkowanie środków, ponieważ „rok 2017 to rok przygotowywania systemu do tego, żeby mógł poważnie oczekiwać istotnie większych środków.” W roku 2017 planowany jest przegląd koszyka świadczeń gwarantowanych. Powiedział, że jakość i bezpieczeństwo pacjenta, jak również wynagrodzenia pracowników są najważniejsze w służbie zdrowia. Podkreślił, że „sieć szpitali jest sposobem zabezpieczenia tego co najważniejsze w polskich zasobach służby zdrowia przed działaniem patologicznego rynku.”

Premier Beata Szydło wyraziła zrozumienie dotyczące rozczarowania partnerów społecznych, że ich postulaty nie znalazły się w konkretnych zapisach ustawowych. Przysłuchując się dyskusji zauważyła, że „trudno nam będzie znaleźć takie rozwiązanie, które usatysfakcjonuje wszystkie strony w dyskusji. Musimy szukać kompromisu.” Dodała, że w tej chwili rząd chce przystąpić do uzdrowienia obecnego systemu służby zdrowia w Polsce, ponieważ „przez 8 lat doprowadzono do tego, że służba zdrowia jest bardzo chora i dzisiaj musimy ją leczyć.” Podkreśliła znaczenie czasu i odpowiedzialność rządu za zdrowie obywateli, ponieważ jest to zobowiązanie państwa wynikające z konstytucji. Powiedziała, że Komitet Stały Rady Ministrów pracuje nad ustawą o sieci szpitali i jeżeli zostanie on przez niego przyjęty to w najbliższy wtorek zajmie się nim rząd, a od 1 stycznia 2018 roku przestanie istnieć NFZ.

Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Henryka Bochniarz podsumowując debatę zadeklarowała, że partnerzy społeczni nadal będą starali się pracować nad swoimi stanowiskami, jednocześnie szukając wspólnego porozumienia, a przekazany przez Radę Dialogu Społecznego materiał będzie stanowił element pracy nad reformą w ochronie zdrowia.

Materiał wypracowany przez ekspertów reprezentowanych organizacji pracodawców i związków zawodowych Rady Dialogu Społecznego w zakresie zmian systemowych w ochronie zdrowia w związku z apelem Ministra Zdrowia będzie jeszcze przedmiotem wspólnej pracy strony społecznej i rządowej.

Członkowie Rady Dialogu Społecznego w pierwszej części spotkania podjęli następujące Uchwały: 

  1. Uchwałę nr 22 strony pracowników i pracodawców w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego w branży spożywczej;
  2. Uchwałę nr 23 strony pracowników i pracodawców w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego w sektorze kultury i mediów;
  3. Uchwałę nr 24 strony pracowników i pracodawców w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw;
  4. Uchwałę nr 25 strony pracowników i pracodawców w sprawie realizacji projektu pilotażowego testującego rekomendowane przez partnerów społecznych zmiany w instrumencie Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017r.
  5. Uchwałę nr 26 strony pracowników i pracodawców w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t;
  6. Uchwałę nr 27 strony pracowników i pracodawców w sprawie problemu niedoboru kierowców na polskim rynku transportu drogowego.