Posiedzenie ZP ds. funduszy europejskich RDS

W dniu 10 stycznia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich pod przewodnictwem Zygmunta Mierzejewskiego (FZZ).

 

W spotkaniu uczestniczyli Pan Paweł Chorąży - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju; Pani Nina Dobrzyńska – Zastępca Prezesa PARP; Pani Anna Świebocka-Nerkowska, PARP oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów.

 

Grzegorz Żmuda, Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Wdrożenia Funduszy Unii Europejskiej omówił wybrane uwagi partnerów społecznych do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw.

Po przeprowadzonej dyskusji uzgodniono, że Ministerstwa Rozwoju przygotuje odpowiedź do zgłoszonych uwag partnerów społecznych, a w kolejnym tygodniu zostanie zorganizowanie spotkanie robacze w MR.

Kolejnym punktem posiedzenia był problem naliczania VAT od usług doradczych w ramach działania 2.2 PO WER.

Ministerstwo Rozwoju wyraziło zrozumienie dla rozgoryczenia zaistniałą sytuacją, ale prosiło o cierpliwość, ponieważ jest potrzeba czasu na znalezienie rozwiązania, które będzie satysfakcjonować wszystkie strony. MR dokłada starań, aby eksplorować różne możliwości. Do 20 stycznia br. MR zobowiązało się znaleźć przykładowe rozwiązania, które później zostaną przedyskutowane na spotkaniu roboczym w MR z partnerami społecznymi.

Członkowie Zespołu zgodnie apelowali o pilne i priorytetowe rozwiązanie problemu naliczania VAT od usług doradczych w ramach działania 2.2 PO WER.

W punkcie dotyczącym wsparcia dla budowy potencjału partnerów społecznych w ramach PO WER – nowe stanowisko KE, możliwości wyodrębnienia działania w ramach renegocjacji programu Minister Paweł Chorąży poinformował, że jest otwarty na propozycje partnerów społecznych.

Informacja na temat negocjacji z KE zmian w programach operacyjnych została przeniesiona na kolejne spotkanie Zespołu 17 lutego br.