Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego

W dniu 16 lutego 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego (RDS) pod przewodnictwem Pani Henryki Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan.

Dyskutowano m.in. na temat realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w tym wizji dialogu społecznego dotyczącego kwestii gospodarczych oraz roli Rady Dialogu Społecznego. Dokonano również podsumowania dotychczasowej pracy Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS w sprawie rekomendacji zmian Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240).

Uzgodniono agendę najbliższego posiedzenia plenarnego RDS, które odbędzie się w dniu 23 marca br. i będzie poświęcone funkcjonowaniu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) oraz wymianie doświadczeń i poszukiwaniu możliwości zwiększenia efektywności dialogu w RDS.

Prezydium RDS po wnikliwej dyskusji z udziałem Pana Sławomira Broniarza, Przewodniczącego Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS podjęło decyzję o powołaniu Podzespołu ds. reformy ochrony zdrowia.

BRDS