Posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych

W dniu 14 lutego 2017r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych pod przewodnictwem Sławomira Broniarza (OPZZ).

W punkcie dotyczącym dyskusji nad stanowiskiem nr 1/2017 WRDS Województwa Lubelskiego w sprawie emigracji zarobkowej pracowników wykonujących zawody medyczne ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Lubelskiego, wprowadzenia dokonał Marek Chmielewski – Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS Województwa Lubelskiego, który podkreślił, że niezbędne jest stworzenie m.in.  systemu monitoringu kształcenia w kluczowych zawodach  medycznych; ujednoliconej, aktualizowanej bazy zasobów kadrowych w zawodach  medycznych i zawodach mających zastosowanie w ochronie zdrowia; regionalnego monitoringu emigracji w kluczowych zawodach medycznych z cykliczną analizą przyczyn emigracji. Następnie Małgorzata Sokół – Przewodnicząca Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS Województwa Lubelskiego odniosła się do mechanizmów rynku pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia.

Kolejny punkt obrad dotyczył informacji ze spotkania w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla Państwowych Instytucji Kultury. Stanowisko w tej sprawie przedstawił Jan Budkiewicz Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki.

W dalszej części posiedzenia przyjęto plan pracy Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS na rok 2017:

  1. Rola pracodawców w organizowaniu kształcenia zawodowego w świetle zmian w prawie oświatowym;
  2. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
  3. Sieć szpitali - projekt ustawy, a następnie po ew. uchwaleniu monitoring jej funkcjonowania;
  4. Problematyka kadr medycznych w ochronie zdrowia - omówienie działań RM w celu zwiększenia liczby pracowników medycznych w Polsce;
  5. Opieka koordynowana;
  6. Telemedycyna i informatyzacja ochrony zdrowia - monitoring działań i propozycje zmian;
  7. Wynagrodzenia w ochronie zdrowia i skutki wzrostu płacy minimalnej na sytuację podmiotów leczniczych;
  8. Zadłużenie podmiotów leczniczych i propozycję rozwiązania problemu rosnącego długu szpitali;
  9. Polityka lekowa Państwa wraz z analizą kosztów i zmian w programie 75 plus.