Posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego

W dniu 15 lutego 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego pod przewodnictwem Zbigniewa Żurka, BCC.

Spotkanie było kontynuacją dyskusji nad propozycjami do nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

W dalszej części obrad przyjęto plan pracy Zespołu na rok 2017:

 1. Przygotowanie rekomendacji i dobrych praktyk dotyczących prowadzenia dialogu społecznego w RDS i WRDS;
 2. Wypracowanie nowych rozwiązań dotyczących mediatorów;
 3. Prace nad ustawą o rozwiazywaniu sporów zbiorowych (wspólnie z Zespołem problemowym ds. prawa pracy RDS);
 4. Wprowadzenie do programu nauczania nauki o pracy;
 5. Propozycje do zmiany ustawy o Radzie Dialogu w zakresie WRDS;
 6. Rola partnerów społecznych i RDS w procesie konsultacyjno-opiniodawczym związanym z dokumentami konsultacyjnymi UE i projektami aktów prawnych UE, w szczególności wynikająca z zapisów ustaw: o organizacjach pracodawców; o związkach zawodowych oraz o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (ocena i ewentualne propozycje na przyszłość);
 7. Wspólne oświadczenie europejskich partnerów społecznych, Komisji Europejskiej i prezydencji holenderskiej Rady UE „Nowy początek zdecydowanego dialogu społecznego” z 22.06.2016 r. (omówienie i wypracowanie ewentualnych propozycji zaangażowania członków RDS w realizację postulatów i zobowiązań zawartych w oświadczeniu);
 8. Prace nad nowelizacją ustawy o RDS;
 9. Dialog branżowy (analiza stanu obecnego, propozycje ewentualnych zmian);
 10. Współpraca z WRDS, dialog regionalny (analiza stanu obecnego, propozycje ewentualnych zmian);
 11. Praca bieżąca (wykonywanie zleceń przekazanych przez Przewodniczącą i Prezydium RDS);
 12. Inne zadania, wynikające z potrzeb bieżących.