Posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS

W dniu 21 lutego 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego (RDS)  pod przewodnictwem Jana Klimka, Związek Rzemiosła Polskiego.

W pierwszej części posiedzenia Pan Marcin Zieleniecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej omówił projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, nr w wykazie prac Rady Ministrów – UD157. Projekt był przedmiotem konsultacji społecznych w październiku 2016 r., jednak na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów została zgłoszona autopoprawka dotycząca dodania do projektu ustawy art. 38a regulującego jedno z zagadnień związanych z tzw. „outsourcingiem pracowniczym”. W związku z powyższym partnerzy społeczni zwrócili się z prośbą o ponowne skierowanie projektu ustawy do zaopiniowania przez Radę Dialogu Społecznego.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano nad planem pracy Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS na rok 2017. Uzgodniono, że w pierwszej kolejności Zespół zajmie się tematem powszechnego dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Kolejne posiedzenie Zespołu zostało zaplanowane na drugą połowę marca 2017 r.