Posiedzenie doraźnego ZP ds. SOR Rady Dialogu Społecznego

W dniu 2 marca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. SOR pod przewodnictwem Rafała Baniaka (Pracodawcy RP)

Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, przedstawił pakiet „Konstytucji Biznesu”. Powody jej powstania, rolę i cele.

Poinformował o zrezygnowaniu z gwarancji instytucjonalnych, które miały zapewnić skuteczne wdrożenie przepisów.

Uwzględniając między innymi negatywne stanowisko partnerów społecznych w kwestii powołania Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców Kierownictwo Ministerstwa podjęło decyzję o jej niepowoływaniu. 

W zamian zostanie wprowadzone wewnętrzne ciało eksperckie , które zajmie się ekonomiczną analizą prawa gospodarczego.

Partnerzy społeczni przeprowadzili dyskusję na temat zasadności powołania instytucji Rzecznika Przedsiębiorców. Przedstawili sceptyczne stanowisko wobec jego powstania. 

Minister Haładyj, zaznaczył, że projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy nie wprowadza większych rewolucji w stosunku do obecnego stanu prawnego.

A projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ureguluje w jednym akcie prawnym zasady funkcjonowania przedsiębiorców zagranicznych. Zostanie uchylona ustawa z 1982 roku o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

Komplet pakietu „Konstytucji Biznesu” wraz z Przepisami wprowadzającymi ustawę Prawo przedsiębiorców  w dniu 3 marca br. został przekazany Radzie Dialogu Społecznego celem konsultacji społecznych zgodnie z ustawą o RDS.