Posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego

13 marca 2017r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego pod przewodnictwem Zbigniewa Żurka, BCC.

Głównym tematem posiedzenia było podsumowanie pierwszego etapu prac nad propozycjami do nowelizacji Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Uzgodniono, że materiał zawierający uwagi i propozycje do nowelizacji Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucji dialogu społecznego – partnerów społecznych, strony rządowej oraz Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego zostanie przekazany Prezydium Rady Dialogu Społecznego.

Następnie przedstawicielka Związku Rzemiosła Polskiego przedstawiła i omówiła opracowany przez grupę roboczą ds. europejskiego dialogu społecznego działającego w ramach Zespołu, materiał pt. „Zasady monitorowania i wspierania przez Radę Dialogu Społecznego wdrażania w Polsce efektów europejskiego dialogu społecznego”, który ostatecznie został przyjęty przez członków Zespołu.