Komunikat z posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego z dnia 23 marca 2017 r.

Dnia 24 marca 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Jerzego Bartnika, Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego.

W posiedzeniu wzięli udział Wiceprzewodniczący Rady Dialogu: Jan Guz, Przewodniczący OPZZ; Dorota Gardias, Przewodnicząca FZZ; Wojciech Warski, Przewodniczący Konwentu BCC; Iwona Sroka w zastępstwie Andrzeja Malinowskiego, Prezydenta Pracodawców RP; Piotr Duda, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

Strona rządowa była reprezentowana przez Wiceprzewodniczącą Rady Dialogu Społecznego Elżbietę Rafalską, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii; Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury i Budownictwa; Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Adama Hamryszczaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju; Tomasza Zdzikot, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji; Hannę Majszczyk, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów.

Oprócz statutowych członków Rady Dialogu Społecznego w spotkaniu wzięli udział również: Wiceprezes GUS Grażyna Marciniak; Członek Zarządu NBP, Ryszard Kokoszczyński; Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Dariusz Mińkowski oraz Przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Marek Wójcik.

Przed rozpoczęciem posiedzenia odbyło się uroczyste nadanie imienia Longina Komołowskiego Sali A oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

Partnerzy społeczni mówią jednym głosem na temat ochrony zdrowia. Podczas posiedzenia przyjęto wspólne stanowiska w sprawie projektów ustaw dotyczących reformy opieki zdrowotnej oraz sieci szpitali:

Uchwałę nr 28 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia;

Uchwałę nr 29 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie sposobu wdrożenia i skutków ustawy tworzącej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieć szpitali).

Strona pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego wypracowała również wspólne stanowisko w sprawie opracowanego w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy-Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy jest wprowadzenie zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych:

Uchwałę nr 31 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 21 listopada 2016 r.).

Ponadto przyjęto Uchwałę nr 30 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie zmiany interpretacji podatkowych dotyczących projektów dotacyjnych finansowanych z funduszy UE.

Nawiązując do treści uchwały Pan Minister, Adam Hamryszczak powiedział, że „prace które są zapoczątkowane w Ministerstwie Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Finansów idą w kierunku zmian zapisów umowy na świadczenia usług doradczych w ramach działania POWER, aby charakter dotacji wykluczał konieczność jej opodatkowania podatkiem VAT.”

W kolejnym punkcie porządku obrad dotyczącym przyszłości polityki spójności UE oraz roli partnerów społecznych w promocji polskiego stanowiska w sprawie przyszłego budżetu UE Pan Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju przedstawił prezentacje w której omówił najważniejsze kwestie. Przede wszystkim refleksje nad polityką spójności po 2020 roku, działania podejmowane przez Ministerstwo Rozwoju, ponadto główne tematy poruszane w polskim stanowisku oraz rolę partnerów społecznych w debacie nad przyszłości polityki spójności. Podkreślił, że Ministerstwo liczy na wsparcie ze strony parterów społeczno-gospodarczych w debacie nad jej przyszłością. W głównej mierze m.in. na aktywne uczestnictwo w konsultacjach publicznych projektów rozporządzeń na okres po 2020 oraz pomoc w promowaniu pozytywnego wizerunku polityki spójności. Zapytał parterów społecznych o ich propozycje dotyczące wsparcia rządu w tym zakresie.

W przebiegu dyskusji partnerzy społeczni podkreślili, że polityka spójności jest wciąż potrzebna polskiej gospodarce, polskim przedsiębiorstwom i polskiemu społeczeństwu, ponieważ istotnie wspomaga wzrost gospodarczy i postęp społeczny, generuje dodatkowe miejsca pracy oraz tworzy postawy i buduje potencjał dla dalszego rozwoju kraju. Z tego też względu, polityka spójności  uznana została za ważne źródło realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.  

Podczas posiedzenia dyskutowano nad tym czy i jak włączyć RDS w Semestr Europejski. Partnerzy społeczni przedstawili wnioski z funkcjonowania Zespołu ds. Strategii Europa 2020 oraz dokonali wnikliwej oceny obecnego rozwiązania w zakresie prowadzenia dialogu w ramach Semestru Europejskiego. Następnie członkowie Rady należący do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego wymienili się swoimi doświadczeniami, omówili jego funkcjonowanie. Postulowano możliwość nawiązania współpracy z Radą Dialogu Społecznego.

 

Media o posiedzeniu RDS.

Media o posiedzeniu RDS.