Komunikat z posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego z dnia 13 kwietnia 2017 r.

W dniu 13 kwietnia 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Henryki Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan.

 

W debacie wzięli udział Wiceprzewodniczący Rady Dialogu: Jan Guz, Przewodniczący OPZZ; Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego; Wojciech Warski, Przewodniczący Konwentu BCC; Rafał Baniak w zastępstwie Andrzeja Malinowskiego, Prezydenta Pracodawców RP; Bogdan Kubiak w zastępstwie Piotra Dudy, Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”; Dariusz Trzcionka w zastępstwie Doroty Gardias, Przewodniczącej FZZ.

Strona rządowa była reprezentowana przez Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w MRPiPS; Mariusza Haładyja, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju; Tomasza Zdzikota, Podsekretarza Stanu w MSWiA. 

Oprócz statutowych członków Rady Dialogu Społecznego w spotkaniu wzięli udział również: Przedstawiciel Prezydenta RP Agnieszka Lenartowicz-Łysik; Wiceprezes GUS Grażyna Marciniak; Członek Zarządu NBP, Ryszard Kokoszczyński; Główny Inspektor Pracy, Roman Gierojć; Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Małgorzata Stręciwilk; Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Edyta Bielak-Jomaa, oraz Przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Marek Wójcik.

 

Podczas posiedzenia dyskutowano na temat zamówień publicznych w szczególności m.in.: klauzul społecznych w zamówieniach publicznych; konkurencji na rynku zamówień publicznych w tym zamówienia typu in-house oraz kierunków dalszej pracy RDS w zakresie przygotowania założeń do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Partnerzy społeczni wskazali, że dostrzegają pewne mankamenty w obowiązującej nowej ustawie – Prawo zamówień publicznych. Pracodawcy zaakcentowali niewłaściwe wykorzystanie zamówień in-house i zastanawiali się nad sposobem zmiany przepisów w tym zakresie, aby nie ograniczać dostępu do zamówień publicznych firmom prywatnym. Przedstawiciele strony pracowników zaprezentowali szerzej zagadnienie związane z zastosowaniem klauzul społecznych w tym jakość i wagę kryteriów pozacenowych oraz propagowanie klauzuli prozatrudnieniowej wśród zamawiających.  Dodatkowo odwołano się do raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego stosowania klauzul społecznych w latach 2013 – 2016 z którego wynika, że klauzule społeczne są stosowane rzadko m.in. dlatego że są elementami fakultatywnymi.

Strona społeczna RDS podziękowała stronie rządowej za dotychczasową dobrą współpracę nad nowelizacją ustawy- Prawo zamówień publicznych. Prace nad nowelizacją nadal będą trwały w doraźnym Zespole problemowym ds. zamówień publicznych RDS.

 

Członkowie strony pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego  w kolejnej części spotkania podjęli następujące Uchwały: 

  • Uchwałę Nr 32 stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych w ochronie zdrowia.
  • Uchwałę Nr 33 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 13.04.2017 r. w sprawie wydania wiążących zaleceń dotyczących stosowania przepisów prawa pracy oraz klauzul społecznych przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.).

 

Media o posiedzeniu plenarnym RDS