Komunikat z posiedzenia Zespołu problemowego ds. prawa pracy RDS

W dniu 16 maja 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Męcina, Konfederacja Lewiatan.

W pierwszej części posiedzenia poddano pod dyskusję opinie: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie projektu wspólnego wniosku partnerów społecznych, dotyczącego zmian legislacyjnych odnoszących się do:

  • Rozszerzenie definicji „młodocianego”, wskazanej aktualnie w art. 190-191 Kodeksu pracy i objęcia nią - w uzasadnionych społecznie przypadkach, również osób w wieku do 21 roku życia;
  • Wprowadzenia rozwiązania systemowego, które umożliwiłoby korzystanie z ulg komunikacyjnych wszystkim młodocianym pracownikom odbywającym naukę zawodu, niezależnie czy nauka ta odbywa się w systemie szkolnym (co aktualnie daje prawo posiadania legitymacji szkolnej i korzystania z ulg komunikacyjnych) czy w systemie pozaszkolnym.

 

W dalszej części posiedzenia dyskutowano nad propozycjami zmian do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.