Uchwały strony pracowników i pracodawców RDS

 • Uchwała Nr 33 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 13.04.2017 r. w sprawie wydania wiążących zaleceń dotyczących stosowania przepisów prawa pracy oraz klauzul społecznych przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.).
 • Uchwała Nr 32 stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych w ochronie zdrowia.
 • Uchwała nr 31 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o
  zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 21 listopada 2016 r.).

 • Uchwała nr 30 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie zmiany interpretacji podatkowych
  dotyczących projektów dotacyjnych finansowanych z funduszy UE.

 • Uchwała nr 29 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie sposobu wdrożenia i skutków
  ustawy tworzącej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
  (sieć szpitali).

 • Uchwała nr 28 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie kierunków zmian w systemie
  ochrony zdrowia.

 • Uchwała nr 27 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie problemu
  niedoboru kierowców na polskim rynku transportu drogowego.

 • Uchwała nr 26 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie projektu
  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg
  wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t
  oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej
  osi do 8 ton.

 • Uchwała nr 25 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie realizacji
  projektu pilotażowego testującego rekomendowane przez partnerów społecznych zmiany w instrumencie
  Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017r.

 • Uchwała nr 24 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie projektu
  ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
  żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

 • Uchwała nr 23 z dnia 19 stycznia 2017 r. wniosek strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
  powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu w sektorze kultury i mediów.

 • Uchwała nr 22 z dnia 19 stycznia 2017 r. wniosek strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
  powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu w branży spożywczej.

 • Uchwała nr 21 wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego do spraw transportu drogowego.
 • Uchwała nr 20 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
 • Uchwała nr 19 wniosek strony pracowników i strony pracodawców powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu do spraw przemysłu motoryzacyjnego.
 • Uchwała nr 18 strony pracowników i strony pracodawców w  sprawie projektu zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 • Uchwała Nr 17 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi.
 • Uchwałą nr 16 w sprawie powołania Zespołu branżowego ds. transportu lotniczego i obsługi lotniskowej przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa.
 • Uchwała nr 15 w sprawie poselskiego projektu ustawy o Inspekcji Żywności.
 • Uchwała nr 14 w sprawie zmian systemowych w Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Uchwała nr 13 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (projekt z dnia 29 kwietnia 2016 r.)
 • Uchwała nr 12 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie negatywnych skutków gospodarczych i społecznych związanych z realizacją przepisów Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
 • Uchwała nr 11 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.
 • Uchwała nr 10 z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie problemów funkcjonowania polskiego przemysłu cementowego w związku z nierówną konkurencją z producentami cementu z Rosji i Białorusi.
 • Uchwała nr 9 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 marca 2016 r.
 • Uchwała nr 8 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności sektora stalowego.
 • Uchwała nr 7 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie opiniowania innych projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych.
 • Uchwała nr 6 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad uzgadniania wniosku o powoływanie zespołów dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego.
 • Uchwałę nr 5 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej UE oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w kontekście projektu zmiany dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie w okresie 2021-2030 oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE. 
 • Uchwałę nr 4 z dnia 18 lutego 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie opiniowania przygotowywanych przez Radę Ministrów oraz jej członków projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych.
 • Uchwałę nr 3 z dnia 18 lutego 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 • Uchwałę nr 2 z dnia 18 lutego 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.
 • Uchwała nr 1 z dnia 18 lutego 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 18 lutego 2016 r. 

Źródło: Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, MRPiPS

Więcej w tej kategorii: « Protokoły RDS