Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

Zadania

Do zadań zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych należy wypracowanie wspólnych stanowisk i opinii w sprawach dotyczących polityki budżetowej, w tym fiskalnej i kontroli podatkowej oraz  wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, w szczególności poprzez:

 1. Opiniowanie projektów aktów prawnych, przygotowywanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie programów rządowych i innych dokumentów związanych z polityką budżetową, w tym polityką fiskalną, kontrolą podatkową i skarbową, wynagrodzeniami i świadczeniami socjalnymi.
 2. Opiniowanie propozycji dotyczącej wstępnej prognozy wielkości makroekonomicznych przyjętych do prac nad projektem ustawy budżetowej oraz przygotowywanie przez stronę pracowników i stronę pracodawców propozycji wzrostu w następnym roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę, emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 3. Wypracowywanie propozycji uzgodnienia w następnym roku wysokości: wynagrodzeń w gospodarce narodowej w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwiększenia emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 4. Opiniowanie założeń i projektu ustawy budżetowej państwa.
 5. Przygotowywanie projektu opinii w sprawie informacji z wykonania ustawy budżetowej przedstawianej przez Radę Ministrów.
 6. Dokonywanie analiz i ocen udziału wydatków socjalnych i ich struktury w budżecie państwa.
 7. Opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych dotyczących podatków.
 8. Ocena funkcjonowania i działalności administracji podatkowej pod kątem przestrzegania praw podatników, w tym także w ramach prowadzonych kontroli podatkowych, skarbowych, postępowaniach podatkowych oraz czynnościach sprawdzających.
 9. Dokonywanie ocen i analiz dotyczących systemu podatkowego oraz opracowywanie zaleceń zmian w tym zakresie.
 10. Dokonywanie analiz i ocen wysokości płacy minimalnej z uwzględnieniem jej wpływu na sytuację materialną pracowników, i funkcjonowanie rynku pracy oraz formułowanie propozycji rozwiązań.
 11. Porównanie doświadczeń innych krajów w ustalaniu kategorii i kryteriów: minimum socjalnego, minimum egzystencji i minimalnego dochodu gwarantowanego.
 12. Dokonywanie analiz i ocen systemu zabezpieczenia społecznego, ze względu na: wysokość świadczeń społecznych i ich adekwatności, skuteczność adresowania świadczeń społecznych, skuteczność poszczególnych świadczeń społecznych w ograniczaniu sfery ubóstwa, konieczność zmian kryteriów uprawniających do korzystania z pomocy społecznej.
 13. Analiza sytuacji finansowej FUS, w tym m.in. FRD i funduszu chorobowego.

Skład zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

Instytucja/Ministerstwo Nazwisko i imię
NSZZ „Solidarność”

Nakonieczny Henryk – Przewodniczący Zespołu

Ministerstwo Finansów - Podsekretarz Stanu Janczyk Wiesław
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Podsekretarz Stanu Bojanowska Elżbieta
Konfederacja Lewiatan Pruszyński Przemysław
Konfederacja Lewiatan Starczewska-Krzysztoszek Małgorzata
Pracodawcy RP Stańczuk Maciej
Pracodawcy RP Kozłowski Łukasz
Związek Rzemiosła Polskiego Lutow Elżbieta
Związek Rzemiosła Polskiego Odzimek Antoni
Forum Związków Zawodowych Mnich Marek
Forum Związków Zawodowych Tuła Czesław
ZP Business Centre Club Gomułka Stanisław
ZP Business Centre Club Michałek Witold
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Bobrowski Franciszek
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Piotrowski Roman
NSZZ „Solidarność” Walczak Leszek
NSZZ „Solidarność” Zimmer-Drabczyk Katarzyna