Zespół problemowy ds. funduszy europejskich

Zadania

Do zadań zespołu problemowego ds. funduszy europejskich należy w szczególności:

  1. Analizowanie, opiniowanie i opracowywanie propozycji zmian i rekomendacji do: dokumentów programowych (w tym strategicznych), związanych z wdrażaniem funduszy europejskich 2014-2020, przepisów regulujących wdrażanie polityki spójności,  w tym pod kątem zgodności systemu z ich zapisami (w tym Umową Partnerstwa), systemu wdrażania funduszy europejskich, w tym krajowych i regionalnych programów operacyjnych, funkcjonowania Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne i Regionalne Programy Operacyjne, innych dokumentów dotyczących funduszy europejskich.
  2. Przedstawianie przez partnerów społecznych propozycji zmian w programach operacyjnych i innych dokumentach funduszy europejskich.
  3. Ocena funkcjonowania instytucji udzielających wsparcia, w szczególności przedsiębiorcom, osobom pracującym i bezrobotnym.
  4. Analiza i ocena przepisów krajowych regulujących wykorzystanie funduszy europejskich.
  5. Wymiana informacji i doświadczeń reprezentacji przedsiębiorców i pracowników w Komitetach Monitorujących.
  6. Monitoring realizacji zasady partnerstwa i wdrażania mechanizmu interwencyjnego oraz rekomendowanie zmian.
  7. Nadzór nad cykliczną ewaluacją zasady partnerstwa oraz procesu wdrażania funduszy europejskich.

Skład zespołu problemowego ds. funduszy europejskich

Instytucja/Ministerstwo Nazwisko i imię
Forum Związków Zawodowych Mierzejewski Zygmunt - Przewodniczący Zespołu
 
Ministerstwo Rozwoju - Sekretarz Stanu Kwieciński Jerzy
Ministerstwo Finansów - Podsekretarz Stanu Majszczyk Hanna
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Podsekretarz Stanu Marczuk Bartosz 
Konfederacja Lewiatan Chmielewska Marzena
Konfederacja Lewiatan Dyba Łukasz
Związek Rzemiosła Polskiego Clarey Agnieszka
Związek Rzemiosła Polskiego Pruszanowski Norbert
Forum Związków Zawodowych Wittkowicz Sławomir
Forum Związków Zawodowych Tyl Mariusz
ZP Business Centre Club Magdalena Hołownicka
ZP Business Centre Club Tumanow Marcin
Pracodawcy RP Mich Kamil
Pracodawcy RP Płodzień-Pałasz Ewa
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Janas Stanisław
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Kubiaczyk Bartłomiej
NSZZ "Solidarność" Wielg Elżbieta
NSZZ "Solidarność" Żmojda Izabela