Zespół problemowy ds. międzynarodowych

Zadania

Do zadań zespołu problemowego ds. międzynarodowych należy w szczególności: 

 • w obszarze współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy:
 1. Przeprowadzanie wspólnych konsultacji w kwestiach objętych porządkiem dziennym obrad Międzynarodowej Konferencji Pracy, omawianie składu delegacji na kolejne sesje Konferencji oraz wypowiadanie się we wspólnych sprawach dotyczących udziału delegacji Polski w tych sesjach.
 2. Opiniowanie projektów konwencji i zaleceń przygotowywanych do uchwalenia przez Międzynarodową Konferencję Pracy.
 3. Opiniowanie propozycji wniosków, jakie będą przedstawiane odpowiednim organom w związku z przedkładaniem konwencji i zaleceń zgodnie z art. 19. Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy.
 4. Opiniowanie projektów sprawozdań przedstawionych przez Radę Ministrów do Międzynarodowego Biura Pracy, na podstawie art. 22 Konstytucji MOP.
 5. Występowanie, z własnej inicjatywy, z propozycjami rozpatrzenia nieratyfikowanych konwencji i zaleceń które nie zostały jeszcze wprowadzone w życie.
 6. Występowanie, z własnej inicjatywy, z propozycjami ponownego rozpatrzenia nieratyfikowanych konwencji i zaleceń, które nie zostały jeszcze wprowadzone w życie, w celu rozważenia , jakie środki mogłyby być podjęte, aby w razie potrzeby przyspieszyć ich ratyfikację i realizację, a także występowanie z propozycjami wypowiedzenia ratyfikowanych konwencji.
 7. Inicjowanie innych uzgodnionych propozycji rozwijania trójstronnych stosunków Polski z Międzynarodową Organizacją Pracy, w tym opiniowanie projektów wieloletnich programów rozwoju współpracy Polski z Międzynarodowym Biurem Pracy i z jego instytucjami
 8. Popularyzowanie na forum krajowym idei Konstytucji MOP oraz celów i założeń programowych Międzynarodowej Organizacji Pracy.
 • w obszarze związanym ze Zrewidowaną Europejską Kartą Społeczną:
 1. Wypracowanie propozycji zakresu planowanej ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.
 2. Analiza zgodności ustawodawstwa polskiego z postanowieniami Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej, w szczególności pod kątem skutków społecznych i ekonomicznych.
 3. Analiza i wypracowanie stanowiska w sprawie przyjęcia Protokołu Dodatkowego do Europejskiej Karty Społecznej, ustanawiającego System Skarg Zbiorowych.
 4. Przegląd i ocena realizacji zobowiązań, wynikających z Europejskiej Karty Społecznej.
 5. Monitorowanie podjętych zobowiązań.

Skład zespołu problemowego ds. międzynarodowych

Instytucja/Ministerstwo Nazwisko i imię
NSZZ "Solidarność" Kubiak Bogdan - Przewodniczący Zespołu
 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Podsekretarz Stanu Szczęch Renata
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Podsekretarz Stanu  Marczuk Bartosz 
Konfederacja Lewiatan Lisicki Robert
Konfederacja Lewiatan Męcina Jacek
Pracodawcy RP Gładoch Monika
Pracodawcy RP Kuydowicz Tomasz
Związek Rzemiosła Polskiego Opęchowska Izabela
Związek Rzemiosła Polskiego Stępnikowski Andrzej
Forum Związków Zawodowych Małecki Krzysztof
Forum Związków Zawodowych Michalski Roman
ZP Business Centre Club Żurek Zbigniew
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Dubiński Jacek
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Ostrowski Piotr
NSZZ "Solidarność" Gliksman Adam
NSZZ "Solidarność" Podgórska-Rakiel Ewa