Zespół problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego

Zadania

Do zadań zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego należy wypracowywanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących dialogu społecznego, w szczególności poprzez:

 1. Opiniowanie projektów aktów prawnych, opracowywanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie programów rządowych i innych dokumentów związanych z problematyką dialogu społecznego.
 2. Dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania instytucji dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym oraz przebiegu tego dialogu – na potrzeby rocznego sprawozdania z działalności Rady.
 3. Współpraca z wojewódzkimi radami dialogu społecznego, w tym w szczególności w zakresie rozpatrywania wniosków, o których mowa w art. 11 ustawy.
 4. Dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania dialogu branżowego (sektorowego) dwu- i trójstronnego.
 5. Prowadzenie prac związanych z wdrażaniem w Polsce efektów Europejskiego Dialogu Społecznego, zwłaszcza wdrażaniem porozumień ramowych i ramowych planów działań.
 6. Tworzenie platformy współpracy z innymi podmiotami, nie zaangażowanymi bezpośrednio w dialog społeczny, z Polski i z zagranicy.
 7. Monitorowanie i kształtowanie europejskiego dialogu społecznego.
 8. Prowadzenie działań na rzecz popularyzacji dialogu społecznego oraz edukowania na temat dialogu społecznego.
 9. Dokonywanie analiz rozwiązań prawnych umożliwiających rozszerzenie prowadzonego dialogu społecznego strony rządowej z partnerami społecznymi (organizacjami związkowymi i pracodawców) na dialog obywatelski (cywilny) z udziałem innych podmiotów: instytucji społecznych, izb gospodarczych i zawodowych.
 10. Monitorowanie i analiza doświadczeń dotyczących prowadzenia dialogu społecznego i jego instytucji na szczeblu centralnym, regionalnym i branżowym w innych państwach.
 11. Przenoszenie na grunt polski dobrych praktyk funkcjonowania dialogu.
 12. Wypracowywanie zasad usprawniających dialog społeczny.

Skład zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego

Instytucja/Ministerstwo Nazwisko i imię
ZP Business Centre Club

Żurek Zbigniew - Przewodniczący Zespołu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Sekretarz Stanu Szwed Stanisław
Konfederacja Lewiatan Baczewski Grzegorz
Konfederacja Lewiatan Męcina Jacek
Związek Rzemiosła Polskiego Doboszyńska Edyta
Związek Rzemiosła Polskiego Kokot Jacek
Forum Związków Zawodowych Przywoźny Jan
Forum Związków Zawodowych Studencki Bogusław
ZP Business Centre Club Michałek Witold
ZP Business Centre Club Stefanowicz Jan
Pracodawcy RP Skibniewski Jerzy
Pracodawcy RP Pasztetnik Marek
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Lewandowski Michał
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Stefańczyk Janusz
NSZZ "Solidarność" Ilnicki Wojciech
NSZZ "Solidarność" Sopata Waldemar