Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych

Zadania

Do zadań zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych należy wypracowywanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych, w szczególności poprzez:

  1. Opiniowanie projektów aktów prawnych i przygotowywanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie programów rządowych i innych dokumentów związanych z problematyką systemu ubezpieczeń społecznych.
  2. Dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania ubezpieczeń społecznych, w szczególności dotyczących skutków prawnych, społecznych i finansowych propozycji rozwiązań w zakresie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i ich finansowaniu.
  3. Poddawanie ocenie efektywności funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych jako mechanizmu zapewnienia dochodów osobom ubezpieczonym w przypadku wystąpienia ryzyka socjalnego, w szczególności w zakresie: wysokości świadczeń, właściwego adresowania świadczeń z ubezpieczenia społecznego, efektywności systemu w zakresie ograniczania negatywnych skutków wystąpienia ryzyk socjalnych, kształtowania systemu ubezpieczeń społecznych, stabilności finansowej systemu ubezpieczeń społecznych, wpływu systemu ubezpieczeń społecznych na zatrudnienie.
  4. Dokonywanie oceny zmian zachodzących w systemie ubezpieczeń społecznych.
  5. Inicjowanie, analiza i ocena dostosowań systemu ubezpieczeń społecznych do zmian demograficznych i gospodarczych.
  6. Dokonywanie analiz funkcjonowania instytucji systemu ubezpieczeń społecznych, z uwzględnieniem prowadzonej przez nie gospodarki finansowej – z punktu widzenia jej skuteczności i efektywności.
  7. Współpraca z instytucjami ubezpieczeń społecznych.
  8. Porównywanie polskich rozwiązań stosowanych w systemie ubezpieczeń społecznych z doświadczeniami zagranicznymi, w tym w krajach Unii Europejskiej.

Skład zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych

Instytucja/Ministerstwo Nazwisko i imię
Związek Rzemiosła Polskiego

Klimek Jan - Przewodniczący Zespołu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Podsekretarz Stanu Zieleniecki Marcin
Konfederacja Lewiatan Lisicki Robert
Konfederacja Lewiatan Mordasewicz Jeremi
Związek Rzemiosła Polskiego Kliś Tadeusz
Związek Rzemiosła Polskiego Nowak-Turowiecka Bogusława
Forum Związków Zawodowych Lutkowski Waldemar
Forum Związków Zawodowych Śliwa Tomasz
ZP Business Centre Club Nagel Wojciech
ZP Business Centre Club Stefanowicz Jan
Pracodawcy RP Kozłowski Łukasz
Pracodawcy RP Węglarz Andrzej
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Łukasiewicz Sławomir
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Taranowska Wiesława
NSZZ „Solidarność” Kubiak Bogdan
NSZZ „Solidarność” Nakonieczny Henryk